Механіка грунтів, основи та фундаменти

Код модуля: 
БКМ_6019_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 54 год., 28год. — лекційні заняття, кредити ЕКТС.
Лектори: 
к. т. н., старший викладач Була С. С.
Результати навчання: 
Основна мета викладання дисципліни полягає у формуванні у студентів знань і навиків, необхідних для проектування фундаментів штучних споруд (будинків, підпірних стінок, підземних переходів). Завдання вивчення дисципліни — навчити майбутнього інженера проектувати в штучних спорудах фундаменти найбільш безпечної та економічної конструкції.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Інженерна геологія, Теоретична механіка, Будівельна механіка, Теорія пружності, пластичності, повзучості, Будівельні конструкції, Будівельне виробництво.
Зміст навчального модуля: 
Класифікація основ та фундаментів. Будівельна класифікація ґрунтів. Несуча здатність основи. Фази деформації основи. Загальні положення розподілення напружень по підошві фундаменту. Збір навантажень на фундаменти. Основні відомості про проектування фундаментів. Типи фундаментів та область їх використання. Конструкція фундаментів неглибокого закладання. Розрахунок фундаментів неглибокого закладання. Загальні положення розрахунку основ та фундаментів за граничними станами. Палеві фундаменти. Основні відомості про зведення палевих фундаментів. Загальні поняття. Проектування палевих фундаментів. Принципи розрахунку. Конструювання палевих фундаментів. Фундаменти на вічномерзлих грунтах. Фундаменти в сейсмічних районах. Підсилення основ та фундаментів існуючих споруд. Причини необхідності підсилення.
Рекомендована література: 
  1. М. В. Берлинов. Основания и фундаменты. — М.: Высшая школа, 1998.
  2. М. Л. Зоценко та ін. Інженерна геологія. Механіка грунтів, основи та фундаменти. — К.: Вища школа, 1992.
  3. Н. А. Цытович Механика грунтов. М.: Высшая школа, 1983.
  4. М. В. Берлинов, Б. А. Ягупов Примеры расчета оснований и фундаментов. — М.: Стройиздат, 1986 р.
  5. СНиП 2.02.03-85. Свайные фундаменты. — М. ЦИТЛ Госстроя СССР, 1985.
  6. СНиП 2.02.01-83. Основания зданий и сооружений. М. — Стройиздат, 1985.
  7. ДБН В.1.2-2:2006 Навантаження та впливи. Київ. Мінбуд, 2006.
Форми та методи навчання: 
лекції
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (КРР) − 30 балів, контрольні заходи −70 балів
  • Підсумкові контролі: залік
Мова навчання: 
українська