Механічне обладнання підприємств будівельної індустрії

Код модуля: 
БВ_6032_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 252 год., лекції — 64год., практичні заняття — 16год., 7 кредитів ЕКТС.
Лектори: 
к. т. н., доцент Каганов В. О.
Результати навчання: 
Засвоїти: основне та додаткове механічне обладнання, яке застосовується на кожній стадії технологічного процесу виготовлення конструкцій зі збірного залізобетону; основні властивості та особливості роботи окремих вузлів і агрегатів механічного обладнання підприємств збірного залізобетону; раціональні режими роботи та продуктивність механічного обладнання.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Теоретична механіка,
  • Будівельні машини,
  • Обладнання заводів по виробництву будівельних виробів,
  • Процеси та апарати у виробництві будівельних конструкцій виробів та матеріалів.
Зміст навчального модуля: 
Вантажопідйомні, навантажувальні, навантажувально-розвантажувальні та спеціальні транспортні машини і обладнання. Класифікація вантажопідйомного обладнання. Принципові схеми конструкцій та характеристики мостових, козлових, кабельних, настінно-консольних, баштових та портальних кранів. Класифікація навантажувально-розвантажувальних машин та механізмів. Принципи дії та основні типи конвеєрів (стрічкові, пластикові, скребкові, ковшові та гвинтові). Устаткування всмоктувального, нагнітального та комбінованого типів для транспортування будівельних матеріалів. Обладнання для дозування, змішування та приготування бетонних сумішей і розчинів. Теоретичні основи процесів дозування, змішування і приготування бетонних сумішей та розчинів. Класифікація та технічні характеристики дозаторів, завантажувальних пристроїв та систем. Теоретичні основи процесів дозування, змішування і приготування бетонних сумішей та розчинів. Класифікація та технічні характеристики дозаторів, завантажувальних пристроїв та систем. Обладнання для транспортування, подачі та укладання бетонних сумішей і розчинів. . Машини та обладнання для виготовлення арматурних виробів. Основні способи та обладнання для зміцнення арматури. Принципові схеми та конструкції обладнання для натягу арматури при виробництві попередньо-напружених залізобетонних конструкцій. Обладнання для виготовлення просторових арматурних каркасів. Методика вибору та компановка обладнання для технологічного комплексу при виробництві арматурних виробів. Обладнання та установка для формування бетонних сумішей.
Рекомендована література: 
  1. Сівко В. Й. «Механічне обладнання підприємств будівельної індустрії». К., Вища школа, 1998.
  2. Дроздов Н. Е., Журавлев М. И. Механическое оборудование заводов сборного железобетона. М., Стройиздат, 1975.
  3. Морозов М. К. Механическое оборудование заводов сборного железобетона. К., Вища школа, 1986.
  4. Морозов М. К. Механічне устаткування заводів збірного залізобетону. К., Вища школа, 1992.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль — 30 балів, контрольні заходи — 70 балів.
  • Поточний контроль: практичні заняття, КР.
  • Підсумкові контрольні: іспит, залік.
Мова навчання: 
українська