Медичне матеріалознавство

Код модуля: 
ЕП_6035_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3) аудиторні години — 24 (лекції — 16, лаб. заняття — 8)
Лектори: 
к.ф.-м.н., доц. Яворський Богдан Миколайович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати механічні, фізичні, хімічні, електричні властивості матеріалів, які використовуються в медицині;
  • уміти проводити вибір матеріалу під конкретну медичну задачу
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізит: Матеріали електронної техніки,
  • кореквізит: Методи дослідження матеріалів та мікроструктур в електронній техніці
Зміст навчального модуля: 
Фізичні, електричні, механічні, хімічні та електрохімічні властивості матеріалів, які використовуються в медицині, методи їх отримання, формування, вплив на них живого організму та практичне застосування.
Рекомендована література: 
  1. Матеріалознавство у стоматології. Навч. посіб./За ред. М.Д. Короля. — Вінниця, Нова книга, 2008.
  2. Современная офтальмология/Под ред. В.Ф. Даниличева. — СПб.: Питер, 2000.
  3. Искусственные органы./Под ред. В.И. Шуманова. — М.Медицина, 1990.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30 %), усне опитування
  • Підсумковий контроль (60%, диференційований залік).
Мова навчання: 
українська