Медична ботаніка

Код модуля: 
ТБСФБ_6035_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 180; аудиторні години — 96; в т.ч. лекції — 48 год., лабораторні заняття — 32 год.; практичні заняття — 16 год.; кількість кредитів ЄКТС — 6
Лектори: 
доц. Стадницька Н.Є.
Результати навчання: 
різнопланове знання окремо взятих рослин і їхніх сукупностей, структури і закономірностей росту рослин, їх стосунків з навколишнім середовищем, закономірностей поширення і розподілу окремих видів і всього рослинного світу на земній кулі; походження і еволюції царства рослин, причини його різноманітності і класифікації, запасів в природі і шляхів раціонального використання лікарських рослин
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
біологія і фізіології з основами анатомії, латинська мова
Зміст навчального модуля: 
Рослини основа життя на Землі. Ботаніка та її розділи. Ботаніка і фармація. Особливості будови рослинної клітини. Рослинні тканини, їх будова і функції. Морфологічна будова вегетативних органів рослин. Морфологічна будова генеративних органів рослин. Розмноження рослин. Елементи фізіології рослин. Систематика як біологічна наука. Загальна характеристика та типові представники царства гриби, водоростей, вищих спорових рослин, голо- та покритонасінних. Елементи екології рослин.
Рекомендована література: 
  1. Сербін А.Г., Сіра Л.М., Слободянюк Т.О. Фармацевтична ботаніка. Підручник /Під редакцією Л.М. Сірої.- Вінниця: НОВА КНИГА, 2007.- 488 с.
  2. Довідник з біології. За ред. акад. НАН України Ситника К.М. К.: Наукова думка, 1998. — 688 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (40%) — звіти з лабораторних робіт, усне опитування
  • Підсумковий контроль (60%) — екзамен
Мова навчання: 
українська