Матеріали обладнання й оснащення для переробки пластмас

Код модуля: 
ХТПП_6008_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90; аудиторні години — 48; в т.ч. лекції — 32 год., практичні заняття — 16 год.; кількість кредитів ЄКТС — 3
Лектори: 
доц. Гуменецький Т.В.
Результати навчання: 
формування сучасного уявлення про види матеріалів, які використовуються у всіх галузях народного господарства; про будову та властивості металів і неметалів в залежності від їх складу і умов обробки; про корозійні процеси в матеріалах апаратів і обладнання, методи захисту від корозії
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
фізика, механіка хімічних виробництв, загальна хімія
Зміст навчального модуля: 
Найважливіші терміни і поняття. Класифікація матеріалів. Будова й основні властивості металів і сплавів. Залізо та його сплави. Термічна обробка сталей і сплавів. Хіміко-термічна обробка сталі. Леговані сталі та сплави. Кольорові метали та сплави. Сталі й сплави з особливими властивостями. Корозія металів. Методи захисту від корозії. Матеріали, з яких виготовляють обладнання для синтезу полімерів та еластомерів.
Рекомендована література: 
  1. Хільчевський В.В., Кондратюк С.Є., Степаненко В.О., Лопатько К.Г. Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів: Навч. посібник. —К.: Либідь, 2002. 328 с.
  2. Металознавство: Підручник / О.М.Бялік, В.С.Черненко, В.М.Писаренко, Ю.Н.Москаленко —2-ге вид., перероб. і доп. Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2002. 384 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (20%) — контрольна робота, усне опитування
  • Підсумковий контроль (80%) — диференційований залік
Мова навчання: 
українська
Спеціалізація: 
Технологія переробки полімерів