Матеріали електронної техніки

Код модуля: 
ЕП_6003_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин —135 (кредитів ECTS — 4,5) аудиторні години — 64 (лекції — 48, лаб.роб. — 16, курсова робота — 45 (кредитів ECTS — 1.5))
Лектори: 
к. ф-м.н. доц. Яворський Богдан Миколайович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати електрофізичні властивості провідникових, напівпровідникових, діелектричних та магнітних матеріалів;
  • вміти проводити вибір матеріалу під конкретну інженерну задачу
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізит: Фізика.
  • кореквізити: Фізика твердого тіла.
Зміст навчального модуля: 
Електрофізичні властивості та основні фізичні процеси в провідникових, надпровідних, напівпровідникових, магнітних матеріалах, методи отримання матеріалів електронної техніки та їх проктичне застосування.
Рекомендована література: 
  1. Пасынков В.В., Сорокин В.С. «Материалы электронной техники» — М: Высшая школа , 1996.
  2. «Мікроелектронні сенсори фізичних величин», науково-навчальне видання. В 2-ох томах за ред Готри З.Ю. — Львів: ЛігаПрес, 2004.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні роботи, курсова робота, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (40%), письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування.
  • Підсумковий контроль (60 %, іспит) модульні та екзаменаційні тести
Мова навчання: 
українська