Матеріали для напилення та наплавлення

Код модуля: 
ЗВДВ_
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС —4); аудиторні години — 64 (лекції — 48, лаб. роб. — 16).
Лектори: 
к. т. н, доцент Лукіна Галина Миколаївна
Результати навчання: 
  • знати основні види матеріалів, що застосовуються у технологічних процесах відновлення та зміцнення деталей машин і конструкцій для нанесення поверхневих шарів та покрить з різноманітними властивостями;
  • знати технологічні особливості формування покрить з різних матеріалів газотермічнимнапиленням та наплавленням;
  • вміти практично втілити отримані теоретичні знання при виборі матеріалу для напилення або наплавлення залежно від реальних умов експлуатації та функціонального призначення металовиробу.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Попередні: Нанесення покрить.
Зміст навчального модуля: 
Класифікація наплавленого металу за хімічним складом та технологічні особливості його наплавлення. Основні види матеріалів для наплавлення (електроди; суцільні та порошкові дроти; суцільні, порошкові та металокерамічні стрічки; порошки та інше).Матеріали для напилення та їх призначення. Композиційні порошки та способи їх виготовлення. Порошки металевих сплавів, порошки на основі з’єднань металідного типу, порошки оксидів, порошки для напилення покрить на основі карбідів, гнучкі порошкові шнури, порошки органічних матеріалів і технологічні особливості їх напилення. Нанопорошкові та нанокомпозиційні матеріали. Плазмоутворювальні та пальні гази.
Рекомендована література: 
  1. Ющенко К. А., Борисов Ю. С., Кузнецов В. Д., Корж В. М. В. М. Інженерія поверхні: Підручник. — К.: Наукова думка, 2007 — 557 с.
  2. Сварочныематериалы для дуговой сварки: Справ. пособие под. Ред. Н. Н. Потапова. т. 1. Сварочныефлюсы и газы.1993. — 685 с.
  3. Сварочныематериалы для дуговой сварки: Справ. пособие под. Ред. Н. Н. Потапова. т. 2. Сварочные проволоки и электроды.1993. — 768 с.
  4. Газотермическиепокрытияизпорошковыхматериалов. Справочник. /Ю. С. Борисов, Ю. А. Харламов, С. А. Сидоренко, Е. А. Ардатовская/ — К.: Наукова думка, 1987. — 347 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні роботи, самостійна
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль ( 30 %, захист лабораторних робіт).
  • Підсумковий контроль ( 70 %, іспит).
Мова навчання: 
українська