Матеріалознавство та технологія матеріалів

Код модуля: 
ІМПФ_6060_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальний обсяг ¬— 144 год. (кредитів ЄКТС — 4 ); ауд謬тор¬ні заняття — 64 год. (лекційні заняття — 32год., лабораторні заняття — 32 год.).
Лектори: 
канд. техн. наук старший викладач Богун Лідія Ігорівна
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати фізичну природу явищ у матеріалах; взаємозв’язок між складом, будовою та властивостями сплавів; способи формування властивостей матеріалів; основні групи сучасних матеріалів, способи виготовлення та обробки виробів;
  • уміти оцінити поведінку матеріалів у процесі експлуатації, вибрати матеріал та призначати спосіб виготовлення та обробку для забезпечення надійної роботи виробів і вузлів теплоенергетичних установок, забезпечити їм надійну та довготривалу експлуатацію
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
фізика, хімія
Зміст навчального модуля: 
Кристалічна будова металів. Кристалізація. Анізотропія властивостей кристалів. Алотропні перетворення. Типи фаз й діаграми фазової рівноваги. Пластична деформація та руйнування. Віднова й рекристалізація. Фазові перетворення в сталях. Види та режими термічної обробки сталей. Хіміко-термічна обробка. Інструментальні матеріали. Конструкційні матеріали: чавуни, сталі, кольорові сплави. Сплави спеціального призначення. Способи литва та обробки тиском. Обробка різанням та зварювання виробів. Засади вибору, виготовлення та обробки матеріалів для виготовлення виробів та вузлів теплоенергетичних установок.
Рекомендована література: 
Попович В., Попович В. Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство. — Львів: Видавництво «Світ», 2006. — 624 с. Кузін О.А., Яцюк Р.А. Металознавство і термічна обробка. — Київ: Основа, 2005. — 304с. Попович В., Кондир А., Плешаков Е. та ін. Технологія конструкційних матеріалів і матеріа-лознавство. Практикум. — Львів: Видавництво «Світ», 2009. — 552 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • поточний контроль (30 %): усне опитування, захист звітів з лабораторних занять;
  • підсумковий контроль (70%): іспит.
  • Розрахунково-графічна робота
Мова навчання: 
українська