Матеріалознавство

Код модуля: 
ІМПФ_6006_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 108 (кредитів ЄКТС — 3); аудиторні години — 48 (лекції — 32, лабораторні роботи — 16)
Лектори: 
д.т.н., проф. Дурягіна Зоя Антонівна
Результати навчання: 
  • знати фізичну природу явищ, що відбуваються в матеріалах при дії на них різних чинників, засадничі залежності між складом, будовою та властивостями сплавів, основні групи сучасних матеріалів, теоретичні та практичні аспекти основних способів формування властивостей матеріалів.
  • уміти здійснювати оптимальний вибір матеріалу, способу технологічної обробки для виготовлення деталей та вузлів машин, прогнозувати поведінку матеріалів та аналізувати причини виходу з ладу деталей машин при дії на них експлуатаційних чинників.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
  • технологія конструкційних матеріалів,
  • хімія
Зміст навчального модуля: 
Історія та перспективи розвитку матеріалознавства, клас конструкційних матеріалів, метали та їх сплави, кристалічна будова металів, кристалізація, типи сплавів, пластична деформація, залізовуглецеві сплави, термічна обробка, інструментальні матеріали, конструкційні сплави, сплави спеціального призначення, полімерні матеріали, керамічні матеріали, композиційні матеріали, основні засади вибору матеріалів.
Рекомендована література: 
  1. Кузін О.А., Яцюк Р.М. Металознавство і термічна обробка. — Львів: Афіша, 2002, — 300 с.
  2. Бялик О.М., Черненко В.С., Писаренко В.М. та ін. Металознавство. — К.: Політехніка, 2002, — 374 с.
  3. Попович В.В., Попович В.В. Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство. — Львів: Світ, 2006. — 280 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні роботи, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Потоковий контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування.
  • Підсумковий контроль (70%, екзамен): тестування, модульний контроль.
Мова навчання: 
українська