Матеріалознавча експертиза

Код модуля: 
КПП_8017_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин: — 60 (кредитів ЄКТС — 2); аудиторні години — 32 ( лекції — 16, практ. — 16), сам. роб. — 28.
Лектори: 
к.х.н, доц. Бараняк В.М.
Результати навчання: 
 • знати поняття, предмет, систему та задачі матеріалознавства;
 • знати загальні положення методики матеріалознавчої експертизи та окремих її видів;
 • знати вимоги, які ставляться до експерта-криміналіста, який працює у державних експертних установах і надає на основі своїх спеціальних знань допомогу оперативним працівникам та слідчим у підготовці матеріалів для проведення матеріалознавчих досліджень;
 • вміти самостійно проводити матеріалознавчі дослідження різних видів, процесуально грамотно складати висновок експерта, брати участь у проведенні комплексної експертизи для виконання матеріалознавчої частини досліджень; вносити пропозиції про застосування заходів попередження конкретного виду злочинів;
 • вміти викласти та обґрунтувати висновки, зроблені в результаті раніше проведеної експертизи, або за ухвалою суду провести на місці необхідне матеріалознавче дослідження.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Криміналістика
 • Кримінальний процес України
 • Загальна методика експертного дослідження
Зміст навчального модуля: 
 • Теоретичні та загальні положення матеріалознавчої експертизи
 • Методи криміналістичного дослідження матеріалів, речовин та виробів
 • Криміналістична експертиза наркотичних засобів
 • Криміналістична експертиза лакофарбових матеріалів та покриттів
 • Криміналістична експертиза нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів
 • Криміналістична експертиза волокон та волокнистих матеріалів
 • Криміналістична експертиза металів, сплавів та виробів з них
 • Криміналістична експертиза скла, кераміки, пластмас, гум та виробів з них
Рекомендована література: 
 1. Давидова О.О. Криміналістичні дослідження матеріалів, речовин та виробів: курс лекцій. — К.: КНТ, 2008. — 340 с.
 2. Митричев В.С. Основы криминалистического исследования материалов, веществ и изделий из них /В.С.Митричев, В.Н.Хрусталев. — СПб.: Питер, 2003. — 591 с.
 3. Експертизи у судовій практиці. /За заг. ред. В.Г. Гончаренка. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — 388 с.
 4. Судові експертизи в Україні. Загальні положення. Організаційно-правові засади. Види експертиз. Участь експертів у виконавчому провадженні. — К.: ЮРІНКОМ — ІНТЕР, 2002. — 413 с.
 5. Судові експертизи: курс лекцій / В.М.Бараняк, Р.І.Сибірна. — Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2010. — 168 с.
Форми та методи навчання: 
Лекції, семінарські і практичні заняття, самостійна робота, дистанційне навчання
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль на практичних заняттях (30 балів);
 • Підсумковий контроль (70 балів, залік)
Мова навчання: 
українська