Математика для економістів (частина 2. Теорія ймовірностей і математична статистика).

Код модуля: 
ВМ_6005_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 150 (кредитів ЄКТС — 4), аудиторні години— 84 (лекції— 32, практичні— 32, лабораторні— 16, модульний контроль— 4)
Лектори: 
 • к.ф.-м.н., доц., Куриляк Іван Йосипович,
 • к.ф.-м.н., доц., Кучма Марія Іванівна,
 • к.ф.-м.н., доц., Лазько Віктор Анатолійович,
 • к.ф.-м.н., доц., Лозбень Віталій Леонідович.
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен
 • знати: основні означення і теореми теорії ймовірностей, математичні методи систематизації, опрацювання та аналізу емпіричних даних для аналізу економічних ситуацій;
 • уміти: знаходити ймовірність випадкових подій, обчислювати чисельні характеристики випадкових величин, будувати емпіричні ряди розподілу випадкової величини та обчислювати її емпіричні характеристики, знаходити точкові та інтервальні оцінки параметрів розподілу, перевіряти статистичні гіпотези про закон розподілу і параметри розподілу випадкової величини, здійснювати оцінку статистичної залежності між двома випадковими величинами.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізити: математика для економістів (частина 1. вища математика);
 • кореквізити: економіко-математичне моделювання, економетрія.
Зміст навчального модуля: 
Випадкові події, випадкові величини, граничні теореми теорії ймовірностей, закон великих чисел, точкові та інтервальні оцінки параметрів розподілу, перевірка статистичних гіпотез, елементи теорії регресії, дисперсійного аналізу та теорії кореляції.
Рекомендована література: 
 1. Гихман И.И., Скороход А.В., Ядренко М.И. Теория вероятностей и математическая статистика. — К.: Вища школа, 1979.
 2. Шефтель З.Г. Теорія ймовірностей. — К.: Вища школа, 1977.
 3. Барковський В.В., Барковська Н.В., Лопатін О.К. Математика для економістів: Теорія ймовірностей і математична статистика: Навч. посібн. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 424 с.
 4. Бобик О.І., Берегова Г.І., Копитко Б.І. Теорія ймовірностей і математична статистика: Підручник. — К.: ВД «Професіонал», 2007. — 560 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (20%): опитування на практичних заняттях, захист розрахункових робіт, виконання домашніх завдань і лабораторних робіт.
 • Підсумковий контроль (80%): екзамен.
Мова навчання: 
українська