Математичний аналіз, частина 1

Код модуля: 
ВМ_6034_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 180 (кредитів ЄКТС — 6); аудиторні години — 80 (лекції — 48, практичні — 32)
Лектори: 
д. ф.-м. н.,проф. Мохонько Анатолій Захарович
Результати навчання: 
  • Знати властивості диференційовних функцій одної змінної, методи знаходження границь, диференціювання (похідна та диференціали), властивості диференційовних функцій багатьох змінних; знаходження невизначених та визначених і невластивих інтегралів.
  • Уміти застосовувати методи диференціального та інтегрального числення, при дослідженні та розв’язуванні задач з інших загальних та спеціальних дисциплін.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
  • елементарна математика, алгебра та геометрія.
кореквізити:
  • теорія функцій комплексної змінної.
Зміст навчального модуля: 
Числові послідовності. Границя функції та неперервність. Диференціальне числення функції одної змінної. Невизначений інтеграл та його застосування. Невластиві інтеграли.
Рекомендована література: 
  1. Тер-Крикоров A.M., Шабунин М.И. Курс математического анализа: Учеб. пособие для вузов. — 3-е изд., исправл. — М.: Физматлит, 2001. — 672 с.
  2. Заболоцький М.В., Сторож О.Г., Тарасюк С.І. Математичний аналіз. — К.: Знання, 2008. — 421 с.
  3. Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления, тт.1-3. 1966.
  4. Дороговцев А.Я. Математичний аналіз, ч.1, 2. 1993, 1994.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (20%): опитування на практичних заняттях, виконання домашніх завдань.
  • Підсумковий контроль (80%, іспит).
Мова навчання: 
українська