Математичний аналіз, частина 1

Код модуля: 
ОМП_6006_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 150(кредитів ЄКТС — 5); аудиторні години — 80 лекції — 32, пр. роб. — 48)
Лектори: 
к.ф.-м.н., доцент Костенко Ірина Сергіївна
Результати навчання: 
 • володіти сучасним математичним апаратом,
 • кваліфіковано аналізувати а розв’язувати прикладні інженерні проблеми,
 • знаходити залежності,
 • використовувати математичний апарат для аналізу прикладних проблем із застосування ЕОМ.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • лінійна алгебра,
 • математичний аналіз,
 • дискретна математика
кореквізити:
 • теорія ймовірностей,
 • математична статистика,
 • диференціальні рівняння
Зміст навчального модуля: 
Множини. Комплексні числа і дії над ними. Числові послідовності, їх збіжність. Границя числової послідовності. Границя функції в точці. Важливі границі. Неперервність функції в точці. Точки розриву і їх класифікація. Диференціальне числення функції однієї змінної. Дослідження поведінки функції за допомогою похідних. Функції багатьох змінних. Інтегральне числення функції однієї змінної.
Рекомендована література: 
 1. Рудавський Ю.К., Понеділок Г.В. та ін. Математичний аналіз. — Львів.: В-во НУ «ЛП», 2003.
 2. Рудавський Ю.К. та ін. Теорія рядів. — Львів.: В-во НУ «ЛП», 2001.
 3. Дасюк Я.І. та ін. Кратні, криволінійні та поверхневі інтеграли. Теорія поля. Методичні вказівки та завдання до типових розрахунків для студентів інженерно¬—технічних спеціальностей. — Львів: 1999.
 4. Гук В.М. Теорія поля. — Львів.: В-во НУ «ЛП», 2004.
 5. Рудавський Ю.К. та ін. Збірник задач з математичного аналізу. Частини 1, 2. — Львів.: В-во НУ «ЛП», 2001.
 6. Шкіль В.П. Курс математичного аналізу, — Київ: Наукова думка, 1995.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (20%): усне опитування, розрахункова робота,
 • Підсумковий контроль (80 %, залік): тестування.
Мова навчання: 
українська, російська