Математичний аналіз, частина 2

Код модуля: 
ВМ_6037_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3) аудиторні години — 48 (лекції — 16, практичні — 32)
Лектори: 
к. ф.-м. н., доц. Квіт Роман Іванович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • Знати властивості числових та функціональних рядів; властивості диференційовних функцій багатьох змінних; методи знаходження кратних, криволінійних та поверхневих інтегралів та їх зв’язок з диференціальними операціями теорії поля; властивості рядів Фур’є .
  • Уміти застосовувати методи диференціального та інтегрального числення, теорію поля та теорію рядів Фур’є при дослідженні та розв’язуванні задач з інших загальних та спеціальних дисциплін.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізит: елементарна математика, вступ до математичного аналізу, алгебра та геометрія.
  • кореквізит: теорія функцій комплексної змінної.
Зміст навчального модуля: 
Числові та функціональні ряди. Ряди Фур'є. Диференціальне числення функцій багатьох змінних. Кратні та криволінійні інтеграли. Поверхневі інтеграли. Теорія поля, формули Стокса та Гаусса-Остроградського.
Рекомендована література: 
  1. Тер-Крикоров A.M., Шабунин М.И. Курс математического анализа: Учеб. пособие для вузов. — 3-е изд., исправл. — М.: Физматлит, 2001. — 672 с.
  2. Заболоцький М.В., Сторож О.Г., Тарасюк С.І. Математичний аналіз. — К.: Знання, 2008. — 421 с.
  3. Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления, тт.1 3. 1966.
  4. Дороговцев А.Я. Математичний аналіз, ч.1, 2. 1993, 1994.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (20%): опитування на практичних заняттях, виконання домашніх завдань.
  • Підсумковий контроль (80%, іспит).
Мова навчання: 
українська