Математичні основи інформаційної діяльності

Код модуля: 
СКІД_6009_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 120, аудиторних — 48 год. (лекції — 16 год., лабораторні роботи — 32 год.), кредитів ЄКТС — 4.
Лектори: 
к. ф.-м. н., доцент Ярка У. Б.
Результати навчання: 
Основним завданням вивчення дисципліни є ознайомлення з математичним аналізом, формування теоретичних та практичних навичок кваліфіковано проводити дослідження даних, самостійно формулювати математичні задачі при моделюванні пристроїв, процесів і явищ у своїй професійній діяльності, закласти основи, необхідні для вивчення спецдисциплін.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Шкільний курс елементарної математики.
Зміст навчального модуля: 
Логіка. Числова послідовність та способи її задання. Границя функції . Диференціальне числення функцій одного аргументу.
Інтегральне числення функцій одного аргументу. Деякі застосування визначеного інтеграла. Графи, відношення і відображення. Основні поняття теорії графів. Визначники, матриці і дії над ними. Основи теорії ймовірностей та математичної статистики.
Рекомендована література: 
  1. Дубовик В. П., Юрик І.І. Вища математика. К., 2001.
  2. Пискунов Н. С. Дифференциальное и интегральное исчисление для втузов. Т.1,2. М., Наука, 1985.
  3. Рудавський Ю. К., Понеділок Г. В. та ін. Математичний аналіз. — Львів.: В-во НУ «ЛП», 2003.
  4. Шкіль В. П. Курс математичного аналізу, Київ: Наукова думка, 1995.
  5. Данко П. Е., Попов А. Г., Кожевникова Т. Я. Высшая математика в упражнениях и задачах. Ч. 1,2. М., В. шк. 1986.
  6. Рудавський Ю. К. та ін. Збірник задач з математичного аналізу. Частини 1, 2. Львів.: В-во НУ «ЛП», 2001.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (40 балів), усне опитування.
  • Контрольний захід (60 балів), екзамен (ПК + КЗ 100).
Мова навчання: 
українська