Математичні основи інформаційних технологій, частина 2

Код модуля: 
ПМ_6020_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 144 (кредитів ЄКТС — 4) аудиторні години — 64 (лекції — 32, практ. роб. — 32)
Лектори: 
к.фіз.-мат.н., доц. Уханська Оксана Михайлівна
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати основи векторної алгебри, матричного числення та аналітичної геометрії на площині; вміти розв’язувати системи алгебраїчних рівнянь; основи диференціального та інтегрального числення функцій однієї та багатьох змінних;
  • вміти застосовувати одержані математичні знання для розв'язування задач з інших загальних та спеціальних дисциплін..
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізит: елементарна математика; математичні основи інформаційних технологій 1
  • кореквізит:бази даних, системний аналіз.
Зміст навчального модуля: 
Диференціальні рівняння першого та вищих порядків. Лінійні однорідні диференціальні рівняння другого порядку з постійними коефіцієнтами. та інтегральне числення функцій однієї та багатьох змінних. Нормальна система диференціальних рівнянь. Система лінійних однорідних диференціальних рівнянь з постійними коефіцієнтами. Елементи теорії стійкості. Випадкові події та операції над ними. Властивості ймовірності. Умовна ймовірність. Незалежні події. Формула повної ймовірності. Формули Байєса. Числові характеристики випадкових величин. Граничні теореми теорії ймовірностей.
Рекомендована література: 
  1. Ляшко І.І. та ін. Диференціальні рівняння. К.:Вища шк., 1981.- 503с.
  2. Білущак Г.І., Чабанюк Я.М. Теорія ймовірностей і математична статистика. Практикум. Навчальний посібник для студентів втузів. Львів: В-во «Край», 2002.- 542с.
  3. Рудавський Ю.К., Каленюк П.І. та ін. Збірник задач з диференціальних рівнянь.Львів, НУ «ЛП», 2001. — 244с.
  4. Рудавський Ю.К., Костробій П.П., Збірник задач з теорії ймовірностей. — Львів, НУ «ЛП», 2000. — 244с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль(20%): опитування на практичних заняттях.
  • Підсумковий контроль(80%): іспит
Мова навчання: 
українська