Математичні основи інформаційних технологій, частина 1

Код модуля: 
ПМ_6019_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 144 (кредитів ЄКТС — 4) аудиторні години — 64 (лекції — 32, практ. роб. — 32)
Лектори: 
к.фіз.-мат.н., доц. Уханська Оксана Михайлівна
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати основи векторної алгебри, матричного числення та аналітичної геометрії на площині; вміти розв’язувати системи алгебраїчних рівнянь; основи диференціального та інтегрального числення функцій однієї та багатьох змінних;
  • вміти застосовувати одержані математичні знання для розв'язування задач з інших загальних та спеціальних дисциплін..
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізит: елементарна математика;
  • кореквізит: бази даних, системний аналіз.
Зміст навчального модуля: 
Матриці та визначники. Системи лінійних рівнянь. Вектори. Рівняння прямої на площині. Криві другого порядку. Поняття про комплексні числа. Множини. Алгебра логіки. Диференціальне та інтегральне числення функцій однієї та багатьох змінних.
Рекомендована література: 
  1. Рудавський Ю.К., Костробій П.П., Луник Х.П., Уханська Д.В. Лінійна алгебра та аналітична геометрія. Львів, ДУ"ЛП", 1999. — 262с.
  2. Рудавський Ю.К., Костробій П.П., Лібацький Л.Л. та ін. Математичний аналіз. — Ч.І. Львів, НУ"ЛП«, 2003. — 404с.
  3. Бугров Я.С., Никольский С.М. Дифференциальные уравнения. Кратные интегралы. Ряды. Функции комплексного переменного. М.: «Наука», 1985. — 464 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль(20%): опитування на практичних заняттях.
  • Підсумковий контроль(80%): іспит
Мова навчання: 
українська