Математичні методи в хімії та хімічній технології

Код модуля: 
ВМ_6038_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 72 (кредитів ЄКТС — 2) аудиторні години — 32 (лекції — 16, практичні — 16)
Лектори: 
доц. Куриляк Іван Йосипович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен: знати:
 • математичні методи розв'язування системи диференціальних рівнянь, що описують кінетичну модель багатостадійної реакції;
вміти:
 • користуватись матричними методами в математичних обчисленнях
 • досліджувати систему диференціальних рівнянь з метою виділення з неї лінійно незалежних рівнянь, що лежать в основі розрахунку матеріального балансу; використовувати статистичні розподіли при опрацюванні результатів експерименту
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізит: вища математика ч. 1, ч. 2
 • кореквізит: кінетичні рівняння хімічних реакцій
Зміст навчального модуля: 
Матриці. Визначники. Основи лінійної та векторної алгебри. Лінійні диференціальні рівняння, їх системи. Теорія ймовірностей та математична статистика.
Рекомендована література: 
 1. Мантуров О.В Курс вышей математики. — М.: Вьісшая школа, 1991. — 448 с.
 2. Головина Л.И. Линейная алгебра й некоторы ее приложеня. — М.: Наука, 1975. 406с..
 3. Гмурман В Е Теория вероятностей и математическая статистика. — М., 1972.
 4. Рудавський Ю.К., Мокрий І.М., Піх З.Г., Чип М.М., Куриляк І.Й. Математичні методи в хімії та хімічній технології. — Львів: Світ, 1993. — 208 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (20%): опитування на практичних заняттях, виконання домашніх завдань, виконання РГР.
 • Підсумковий контроль (80%, іспит).
Мова навчання: 
українська
Спеціалізація: 
Хімічна технологія органічних речовин