Математичні методи у психології

Код модуля: 
ППСУ_6027_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3); аудиторні години — 48 (лекції — 16, практ. — 32), сам. роб. — 42 год.
Лектори: 
к.т.н., доц. Петровська Інга Ростиславівна
Результати навчання: 
знати:
 • типи вимірювань у психології (типи шкал та типи даних); стратегії формування вибірки, правила ранжування; методи первинного опису даних;
 • класифікацію і призначення статистичних критеріїв;
 • загальні принципи кореляційного, регресійного, дисперсійного, факторного та кластерного аналізу;
 • математичний апарат при обробці результатів соціометричного, референтометричного та інших видів досліджень.
вміти:
 • визначати типи даних, переводити дані з метричних в рангові і в номінативні, працювати із зв’язаними рангами; знаходити середнє арифметичне, моду, медіану; знаходити розмах, дисперсію, стандартне відхилення;
 • аналізувати нормальність розподілу;
 • проводити соціометричне опитування, будувати соціоматрицю та соціограму;
 • аналізувати матрицю інтеркореляцій, визначати рівень достовірності зв’язків, будувати кореляційні плеяди та графіки;
 • виявляти відмінності у розподілі ознак;
 • виявляти відмінності в ознаках, що досліджуються;
 • оцінювати зміни значення досліджуваної ознаки (при повторних вимірюваннях);
 • аналізувати результати факторного та кластерного аналізу.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
кореквізити:
 • експериментальна психологія
Зміст навчального модуля: 
 • Математичні методи в експериментальних психологічних дослідженнях. Види шкал. Описові статистики;
 • Первинний опис початкових даних. Основні поняття математичної статистики;
 • Виявлення міри узгодженості змін (дослідження взаємозв’язку ознак). Критерій лінійної кореляції Пірсона. Обчислення рангової кореляції за Спірменом. Рангова кореляція за Кендалом;
 • Виявлення відмінностей у розподілі ознак. λ-критерій Колмогорова-Смірнова. χ2-критерій Пірсона, φ* — кутове перетворення Фішера;
 • Виявлення відмінностей в ознаках, що досліджуються. t-критерій Стьюдента для незалежних вимірювань. U-критерій Манна-Уїтні. Q-критерій Розенбаума. S-критерій тенденцій Джонкіра. Н-критерій Крускала-Уолліса.;
 • Оцінка зміни значення досліджуваної ознаки (при повторних вимірюваннях). t-критерій Стьюдента для залежних вимірювань. G-критерій знаків Мак-Немара. Т-критерій Вілкоксона (ранговий критерій для повторних вимірювань). L-критерій тенденцій Пейджа. Критерій Фрідмана.
 • Методи багатовимірного статистичного аналізу. Використання математичного апарату при описі групової поведінки.
Рекомендована література: 
 1. Наследов А.Д., Тарасов С.Г. Применение математических методов в психологии. — СПб, 2001.
 2. Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии. — СПб, 1996.
 3. Бююль А., Цёфель П. SPSS: искусство обработки информации. — М., 2002.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль на лабораторних заняттях (40%);
 • Поточний контроль на лабораторних заняттях (40%);
 • Модульний контроль ( 60%)
 • Підсумковий контроль (60 %, іспит)
Мова навчання: 
українська