Математичні методи розв’язування інженерних задач

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 60 год., лекції — 16 год., практичні заняття — 16 год., 2 кредити ECTS.
Лектори: 
  • д. т. н., доцент Чернюк В. В.,
  • к. т. н., асистент Матлай І. І.
Результати навчання: 
Формування у майбутніх фахівців умінь і знань з сучасних методів розв’язування інженерних задач у галузі водопостачання і водовідведення населених місць, житлових і промислових об’єктів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Хімія,
  • Фізика,
  • Вища математика.
Зміст навчального модуля: 
Складання розрахункових схем систем водопостачання. Складання математичних моделей для цих схем. Знаходження оптимального плану постачання водою групи споживачів від різних джерел води.
Рекомендована література: 
  1. Цегелик Г. Г. Лінійне програмування. — Львів: Світ, 1995., 216 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль — 30 балів; контрольний захід — 70 балів.
  • Поточний контроль: практичні заняття, КР — 30 балів.
  • Підсумковий контроль: диференційований залік.
Мова навчання: 
українська