Математичне забезпечення наукових досліджень в галузі

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 60 (кредитів ЄКТС — 2), аудиторні години — 32 (лекції — 16, практ. робота — 16).
Лектори: 
к. т. н., доцент Велика Оксана Тарасівна
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен
 • знати чисельні методи знаходження коренів алгебраїчних та трансцендентних рівнянь;
 • ітераційні методи розв’язування систем лінійних і нелінійних алгебраїчних рівнянь;
 • ітераційні методи розв’язування задач на власні значення;
 • основні методи розв’язування диференціальних та інтегральних рівнянь;
 • уміти вибрати оптимальний метод для конкретної задачі та реалізувати його на ПК.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Зміст навчального модуля: 
Використання методів розвязку систем лінійних рівнянь для наукових досліджень та їх аналіз. Принципи розв’язання нелінійних рівнянь і систем нелінійних рівнянь та їх реалізація на ПК. Відокремлення та уточнення коренів. Чисельні методи розв’язування диференційних рівнянь та їх реалізація на ПК. Метод Ейлера. Метод Рунге-Кутта. Дослідження процесів з використанням диференціальних операцій.
Рекомендована література: 
 1. Рудавський Ю. К., Костробій П. П. та ін. Математичний аналіз: Навчальний посібник. — Ч. І. — Львів: В-во НУ «Львівська політехніка», 2003. — 404 с.
 2. Вища математика: Означення, приклади та задачі.Ч. 1. Під ред. Г. Л. Кулініча, К.: В-во «Либідь» при КНУ ім. Т. Г. Шевченка, 1992.
 3. Вища математика: Означення, приклади та задачі. Ч. 2. Під ред. В. В. Васильченко, К.: В-во «Либідь» при КНУ ім. Т. Г. Шевченка, 1992.
 4. Диференціальне числення функцій однієї змінної та його застосування. Укладачі: Колісник В. М., Барвінський А. Ф., Томецька С.І. та інші., 1997.
 5. Інтегральне числення. Укладачі: Рудавський Ю. К., Костробій П. П., Уханська Д. В. та інші, 1990.
 6. Дифференциальное и интегральное исчисленне для втузов. — М.: Наука, 1990, т. 1, 2.
 7. В. Б. Струтинський. Математичне моделювання процесів та систем механіки. Підручник. — Житомир: ЖІТІ, 2001.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30 %): контрольна робота, усне опитування.
 • Підсумковий контроль (70 %, дифференційований залік): залікова контрольна робота (70 %).
Мова навчання: 
українська