Математичне опрацювання геодезичних вимірювань, частина 2

Код модуля: 
КГМ_6008_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
Всього аудиторних — 112 год., лекційні заняття — 64 год., лабораторні заняття — 48 год. Самостійна робота — 156 год.
Лектори: 
 • професор, д. ф.-м. н. Зазуляк П. М.,
 • доцент, к. т. н. Согор А. Р.
Результати навчання: 
Внаслідок вивчення даного змістового модуля студент повинен:
 • знати елементи теорії ймовірностей та математичної статистики: основи теорії помилок вимірів; суть методу найменших квадратів та основні способи врівноваження результатів вимірів;
 • вміти знаходити ймовірності подій: обчислювати числові характеристики випадкових величин та будувати їх довірчі інтервали; досліджувати статистичні гіпотези; визначати середні квадратичні помилки та ваги функцій виміряних величин; виконувати математичну обробку результатів вимірів та їх оцінку точності; врівноважувати різні види геодезичних мереж параметричним та корелатним методами, а також виконувати їх оцінку точності.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Лінійна алгебра,
 • Математичний аналіз:диференціальне та інтегральне числення,
 • Геодезія.
Зміст навчального модуля: 
Закон великих чисел. Основні теореми закону великих чисел. Центральна гранична теорема. Предмет математичної статистики. Деякі статистичні методи обробки результатів вимірів.. Суть задачі врівноваження декількох виміряних величин. Основи параметричного методу врівноваження. Матричне подання параметричного методу врівноваження. Оцінка точності результатів врівноваження параметричним методом. Вага функції виміряних величин. Основи корелатного методу врівноваження. Оцінка точності результатів врівноваження корелатним методом. Умовні рівняння поправок у геодезичних мережах при використанні корелатного методу врівноваження. Групові методи врівноваження. Метод двох груп.
Рекомендована література: 
 1. Зазуляк П. М., Гавриш В.І., Євсєєва Є.М., Йосипчук М. Д. Основи математичного опрацювання геодезичних вимірювань. Львів, 2007.
 2. Вентцель Е. С. Теория вероятностей. Недра. М., 1997.
 3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Тривалість вивчення змістового модуля становить 1 семестр, в якому передбачено диференційований залік.
 • Максимальна сумарна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська