Математичне опрацювання геодезичних вимірювань, частина 1

Код модуля: 
КГМ_6006_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
Всього аудиторних — 64 год., лекційні заняття — 32 год., лабораторні заняття — 32 год. Самостійна робота — 80 год.
Лектори: 
 • професор, д. ф.-м. н. Зазуляк П. М.,
 • доцент, к. т. н. Согор А. Р.
Результати навчання: 
Внаслідок вивчення даного змістового модуля студент повинен:
 • знати елементи теорії ймовірностей та математичної статистики: основи теорії помилок вимірів; суть методу найменших квадратів та основні способи врівноваження результатів вимірів;
 • вміти знаходити ймовірності подій: обчислювати числові характеристики випадкових величин та будувати їх довірчі інтервали; досліджувати статистичні гіпотези; визначати середні квадратичні помилки та ваги функцій виміряних величин; виконувати математичну обробку результатів вимірів та їх оцінку точності; врівноважувати різні види геодезичних мереж параметричним та корелатним методами, а також виконувати їх оцінку точності.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Лінійна алгебра,
 • Математичний аналіз:диференціальне та інтегральне числення,
 • Геодезія.
Зміст навчального модуля: 
Основні поняття теорії помилок. Суть вимірювального процесу. Класифікація вимірів та їх помилок. Розподіл та властивості випадкових помилок. Критерії точності вимірів. Обробка рядів вимірів. Обробка рівноточного ряду. Обробка нерівноточного ряду. Обробка подвійних рядів вимірів. Систем випадкових величин. Закон розподілу і моме нти розподілу системи. Залежні і незалежні величини. Кореляційний момент, коефіцієнт кореляції.
Рекомендована література: 
 1. Зазуляк П. М., Гавриш В.І., Євсєєва Є. М., Йосипчук М. Д. Основи математичного опрацювання геодезичних вимірювань. Львів 2007.
 2. Вентцель Е. С. Теория вероятностей. Недра. М.,1997.
 3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Тривалість вивчення змістового модуля становить 1 семестр, в якому передбачено диференційований залік.
 • Максимальна сумарна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська