Математичне моделювання в теплоенергетиці

Код модуля: 
ТТЕС_6027_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 180 ( кредитів ЄКТС — 4) аудиторні години — (лекції — 32, практ. — 32,)
Лектори: 
професор, д.т.н. Чабан Орест Йосифович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати суть і методи структурного аналізу теплоенергетичних об’єктів, математичні моделі елементів енергооб’єктів як термодинамічних систем, методичні основи формування і застосування моделей теплоенергетичних об’єктів;
 • уміти здійснювати структурний аналіз об’єктів теплоенергетики, формувати математичні моделі вузлів і підсистем цих об’єктів, застосовувати математичні моделі при дослідженнях теплоенергетичних об’єктів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізити: технічна термодинаміка, тепломасообмін,
 • кореквізити: технічна термодинаміка
Зміст навчального модуля: 
Суть і методи моделювання. Об’єкти і застосування математичного моделювання в теплоенергетиці. Технологічні та термодинамічні схеми енергооб’єктів. Елементи, підсистеми та класифікація термодинамічних систем (ТДС). Початкова ідеалізація об’єктів моделювання. Параметри і характеристика ТЕС, лінійні та нелінійні об’єкти. Елементи ТДС (генератори, споживачі та передавачі теплоти, стискувачі та розширювачі потоків, дільники і змішувачі потоків, атмосфера). Підсистеми ТДС та їх математичні моделі. Обводи, рециркуляції та перетоки теплоносіїв. Подібність елементів і підсистем ТДС. Критерії подібності, заступання складних підсистем режимно-подібними простішими підсистемами. Проектні, перевірочні та режимні розрахунки ТДС. Режимні властивості ТДС. Розрахунки та дослідження нелінійних ТДС. Діагностування і оптимізація ТДС. Приклади застосування математичного моделювання в теплоенергетиці. Перспективні спрямування робіт у сфері математичного моделювання в теплоенергетиці.
Рекомендована література: 
 1. Основи теплоенергетики : Навч. посібник / І.Г.Шелепов та інш. Під ред. І.Г.Шелепова — Харків: Укр. інж. пед.акад., 2008 — 312 с.
 2. Об’єкти теплових електричних станцій. Режими роботи та експлуатації: Навч. посібник / Й.С.Мисак та інш — Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2007 — 256с.
 3. Чабан О.Й., Галянчук І.Р. Структурно-функціональний аналіз теплоенергетичних установок. В кн. Теплоенергетика. Збірник наукових статей до 110-річчя кафедри ТТЕС.- Львів: Видавничий центр НУ «Львівська політехніка», 2008. С.185-188.
 4. Галянчук І.Р., Чабан О.Й. «Моделі і характеристики двоходових теплообмінників». Там же, С.188-194.
 5. Чабан О.Й., Галянчук І.Р. Моделі і розрахунки елементарних конвективних теплообмінників. — В кн.: Вісник ДУ «Львівська політехніка» № 365, Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація. — Львів: Вид-во ДУ «Львівська політехніка», 1999, С.32-40.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): письмові звіти, усне опитування.
 • Підсумковий контроль (70%, екзамен): контрольні заходи.
Мова навчання: 
українська