Математичне моделювання процесів відновлення

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 135 (кредитів ЄКТС — 4,5); аудиторні години — 64 (лекції — 32, лабораторні. зан. — 32).
Лектори: 
д. т. н, професор Николишин Мирон Михайлович
Результати навчання: 
 • Знати методи розрахунків і випробувань на зношування та надійність вузлів тертя, що підлягають відновленню;
 • знати методи моделювання та механізми процесів, що відбуваються при відновленні поверхонь елементів деталей і конструкцій;
 • знати механізми та закономірності процесів зміцнення або модифікування відновлюваних поверхонь;
 • вміти застосовувати універсальні математичні редактори при моделюванні процесів відновлення або зміцнення;
 • вміти застосовувати універсальні математичні редактори при розрахунках на зношування та надійність вузлів тертя, що підлягають відновленню.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Основи наукових досліджень.
 • Нанесення покрить.
 • Матеріали для напилення, наплавлення та трибоматеріалознавство.
Зміст навчального модуля: 
Сучасний стан та перспективи розвитку методів та методик математичного моделювання процесів відновлення та зміцнення. Основні положення та закономірності методів математичного моделювання. Інтерполяція та екстраполяція результатів. Розроблення лінійних та нелінійних математичних моделей. Структура методів розрахунків і випробувань на зношування і надійність вузлів тертя. Механізми та закономірності процесів, що відбуваються при відновленні поверхонь елементів деталей і конструкцій; методи їх математичного моделювання. Особливості моделювання та побудови температурних полів при застосуванні процесів відновлення.
Рекомендована література: 
 1. Подстригач Я. С., Осадчук В. А., Марголин А. М. Остаточныенапряжения, длительнаяпрочность и надежностьстеклоконструкций. — К.: Наук. думка, 1991. — 296 с.
 2. Струтинський В. Б. Математичне моделювання процесів та системи механіки: Підручник — Житомир: ЖІТІ, 2001. — 612.
 3. Василик А. В., Драгомирецький Я. М., Криль Я. А. Теплові розрахунки при зварюванні. — Івано-Франківськ: Факел, 2004. — 209 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні роботи, самостійна
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль ( 40 % лабораторні, РГР).
 • Підсумковий контроль (60 %, залік).
Мова навчання: 
українська