Математичне моделювання мікробіологічних процесів

Код модуля: 
ТБСФБ_6024_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин —120; аудиторні години — 64; в т.ч. лекції — 32 год., практичні заняття — 32 год., кількість кредитів ЄКТС — 4
Лектори: 
асист. Василюк С.В.
Результати навчання: 
формування сучасного уявлення про суть і теоретичні основи розвитку живої клітини в часі, про основні закони кінетики росту біомаси, які потрібні для практичного застосування, вироблення навиків та вмінь на основі кінетичних закономірностей розраховувати і обирати ферментаційну апаратуру
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
загальна мікробіологія і вірусологія, загальна біотехнологія
Зміст навчального модуля: 
Кінетичні криві росту біомаси і постулати Мальтуса і Моно. Теорія ферментативної кінетики Міхаеліса-Ментен. Простіша схема автокаталітичної реакції з розкладанням каталітичних центрів. Схеми з незворотньою трансформацією субстрата в клітині. «Мікроскопічний» підхід до кінетики росту біомас. Інгібування росту мікроорганізмів. Інтегральна форма рівняння росту мікробної популяції. Модель РЛК. Визначення ємності ферментера періодичної дії.
Рекомендована література: 
  1. Варфоломеев С.Д., Калюжный С.В. Биотехнология: Кинетические основы микробиологических процесов: Учеб. пособие для биол. и хим. спец. вузов. — М.: Высш. Школа, 1990. — 296с.
  2. Сидоров Ю.І., Влязло Р.Й., Новіков В.П. Процеси і апарати мікробіологічної та фармацевтичної промисловості: Навчальний посібник. — Львів: «Інтелект-Захід», 2008. — 736с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль (30%) — контрольна робота, усне опитування Підсумковий контроль (70%) — диференційований залік
Мова навчання: 
українська