Математична, структурна і прикладна лінгвістика

Код модуля: 
ІСМ_8043_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4); аудиторні години — 64 (лекції — 48, лабораторні — 16)
Лектори: 
д.т.н., проф. Камінський Роман Миколайович
Результати навчання: 
знати:
 • означення та методи визначення смислової інформації слів та надлишковості тексту;
 • означення та методику побудови функцій розподілу в тексті складів, слів, словосполучень і граматичних класів;
 • методи побудови статистичних моделей тексту та імовірнісних характеристик норм мови;
 • означення породжувальних граматик та їх класифікацію за Н.Хомським;
 • алгоритмічні аспекти теорії породжувальних граматик.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Переквізит:
 • Дискретна математика,
 • Системи штучного інтелекту
Кореквізити:
 • Методи опрацювання природної мови
Зміст навчального модуля: 
Предмет математичної лінгвістики. Квантитативна лінгвістика. Імовірнісне моделювання породження тексту та його складових одиниць. Первинна статистична обробка тексту. Точкова оцінка параметрів генеральної лінгвістичної сукупності. Комбінаторна лінгвістика. Основні означення, класифікація за Н. Хомським. Скінченні автомати. Розпізнавання мов.
Рекомендована література: 
 1. Висоцька В.А., Пасічник В.В., Щербина Ю.М., Шестакевич Т.В. Прикладна лінгвістика. — Львів.: Видавництво «Магнолія-2006», 2012. — 432 с.
 2. М.Гросс, А.Лантен. Теория формальных грамматик. Мир, 1971.
 3. О.П.Кузнецов, Г.М.Адельсон-Вельский. Дискретная математика для инженера. — Энергоатомиздат, 1988. Гл. 7, 8.
 4. Д.Кук, Г.Бейз. Компьютерная математика. — Наука, 1990. Гл. 8, 9.
 5. Ю.М.Щербина. Предмет математичної лінгвістики. // Вісник НУ «Львівська політехніка». Інформаційні системи та мережі. 2002, № 464. С. 340 — 349.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40%): письмові звіти з лабораторних робіт, розрахункова робота, усне опитування
 • Підсумковий контроль (60%, іспит): тестування (60%).
Мова навчання: 
українська