Машинне навчання (Курсова робота)

Код модуля: 
ІСМ_8039_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60 (кредитів ЄКТС — 2)
Лектори: 
к.т.н., доцент Захарія Любов Михайлівна
Результати навчання: 
знати:
 • Основні поняття машинного навчання
 • Приклади прикладних задач, які використовують методи машинного навчання
 • Генетично-адаптивні алгоритми
 • Методи класифікації, регресійного аналізу, кластеризації, пошуку в просторі гіпотез
 • Дерева рішень
 • Нейронні мережі, мережі Кохонена, Байесові мережі
 • Методи пошуку асоціативних правил
 • Методи інтелектуальних агентів та мультиагентних систем
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Переквізит:
 • Інтелектуальні системи,
 • Системи штучного інтелекту
Кореквізити:
 • Методи опрацювання природної мови
Зміст навчального модуля: 
Основні поняття машинного навчання. Задачі класифікації. Задачі відновлення регресії. Задачі прогнозування та прийняття рішень. Задачі кластеризації. Задачі оптимізації — генетично-адаптивні алгоритми. Нейромережеві методи класифікації та регресії — навчання на основі зв’язків. Нейромережеві методи класифікації та регресії — мережі, що самоорганізовуються. Байесові мережі. Пошук асоціативних правил — навчання без вчителя. Інтелектуальні агенти та мультиагентні системи.
Рекомендована література: 
 1. Айвазян С. А., Енюков И. С., Мешалкин Л. Д. Прикладная статистика: основы моделирования и первичная обработка данных. — М.: Финансы и статистика, 1983.
 2. Айвазян С. А., Енюков И. С., Мешалкин Л. Д. Прикладная статистика: исследование зависимостей. — М.: Финансы и статистика, 1985.
 3. Айвазян С. А., Бухштабер В. М., Енюков И. С., Мешалкин Л. Д. Прикладная статистика: классификация и снижение размерности. — М.: Финансы и статистика, 1989.
 4. Вапник В. Н. Восстановление зависимостей по эмпирическим данным. — М.: Наука, 1979.
 5. Журавлев Ю. И., Рязанов В. В., Сенько О. В. «Распознавание». Математические методы. Программная система. Практические применения. — М.: Фазис, 2006. ISBN 5-7036-0108-8.
 6. Загоруйко Н. Г. Прикладные методы анализа данных и знаний. — Новосибирск: ИМ СО РАН, 1999. ISBN 5-86134-060-9.
 7. Шлезингер М., Главач В. Десять лекций по статистическому и структурному распознаванию. — Киев: Наукова думка, 2004. ISBN 966-00-0341-2.
 8. Николенко С.И. Курс лекций по машинному обучению — слайды. Електронний ресурс. Режим доступу: http://logic.pdmi.ras.ru/~sergei/index.php?page=mlaptu09
Форми та методи навчання: 
самостійна робота, консультації
Методи і критерії оцінювання: 
 • Підсумковий контроль (100% курсова робота)
Мова навчання: 
українська