Маркетинговий менеджмент

Код модуля: 
МЛ
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4); аудиторні години — 64 (лекції — 32 год., практичні — 32 год.)
Лектори: 
д.е.н., доц. Карий Олег Ігорович, кафедра маркетингу і логістики.
Результати навчання: 
 • знати систему методів та алгоритмів керування маркетинговою діяльністю на підприємстві;
 • уміти здійснювати творчий пошук напрямків і резервів удосконалення процесів і методів управління маркетинговою діяльністю підприємства.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • маркетинг,
 • менеджмент,
 • маркетингові дослідження
кореквізити:
 • рекламний менеджмент.
Зміст навчального модуля: 
Сутність, актуальність і необхідність впровадження в умовах ринкової економіки. Процес маркетингового менеджменту. Організація маркетингового менеджменту. Маркетингове стратегічне планування. Стратегії маркетингу. Система маркетингового планування. Контролювання маркетингової діяльності підприємства. Етика в маркетинговій діяльності.
Рекомендована література: 
 1. Маркетинг / підручник. 2-ге видання. Затверджено МОН України як підручник для студентів ВНЗ / В.Руделіус, Л.А.Мороз, Н.Ю.Глинський та ін: Ред.-упор. О.І.Сидоренко, Л.С.Макарова. — К.: Навчально-методичний центр «Консорціум із удосконалення мененджмент-освіти в Україні», 2008. — 648 с.
 2. Маркова В.Д. Маркетинг менеджмент. Учебное пособие. 2-е издание. — М.: Омега — Л, 2009. — 204 с.
 3. Котлер Ф., Маркетинговый менеджмент (перше українське адаптоване видання) / Котлер Ф.,Келлер К.Л. — К.: Хімджест, 2008. — 720 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль (30%): результати роботи на практичних заняттях, усне опитування;
 • підсумковий контроль (70%, екзамен).
Мова навчання: 
українська