Маркетинговий і фінансовий менеджмент

Код модуля: 
ММП_8
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 180 (кредитів ЄКТС — 6); аудиторні години — 48(лекції — 32, лабораторні — 16)
Лектори: 
 • к.е.н., доц. Бала О.І.,
 • к.е.н., доц. Шуляр Р.В.
Результати навчання: 
 • знати: теоретичні та організаційні проблеми, що виникають при здійсненні фінансового управління корпорацією в ринкових умовах: (функції, класифікації, організаційні принципи функціонування грошових потоків, часову вартість капіталу, дисконтні та ануїтетні розрахунки, тощо), правове регулювання функціонування фінансового ринку в Україні та за кордоном.; поняття маркетингового менеджменту; процес маркетингового менеджменту; організацію маркетингового менеджменту; створення маркетингових організаційних структур; сутність і структуру маркетингового планування; маркетингові стратегії; маркетингове стратегічне планування; маркетингові програми; тактичне й оперативне планування маркетингу; контроль та аналіз маркетингової діяльності.
 • вміти: організувати дослідження ефективного функціонування фінансових потоків в біржових компаніях, банківсько-кредитних установах, пенсійних фондах, інвестиційних та трастових фондах, брокерських конторах, страхових компаніях, виробничих та сервісних фірмах, провадити розрахунки пов’язані з укладанням фінансових угод, застосовувати основні методи та прийоми роботи з цінними паперами на фондовому ринку; використовувати отриманні знання для проведення маркетингового менеджменту; організовувати виконання поставлених завдань в галузі маркетингового менеджменту підприємства; планувати та оцінювати економічну ефективність здійснення маркетингового менеджменту підприємства.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізит: маркетинг, менеджмент
 • кореквізит: фінанси підприємств та прикладна статистика
Зміст навчального модуля: 
Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту. Система забезпечення фінансового менеджменту. Управління грошовими потоками на підприємстві. Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках. Управління прибутком. Управління активами. Вартість і оптимізація структури капіталу. Управління інвестиціями. Управління фінансовими ризиками. Аналіз фінансових звітів. Внутрішньофірмове фінансове прогнозування та планування. Антикризове фінансове управління на підприємстві. Розуміння маркетингового менеджменту. Процес маркетингового менеджменту. Організація маркетингового менеджменту. Створення маркетингових організаційних структур на підприємстві. Сутність і система маркетингового планування. Стратегії маркетингу. Маркетингове стратегічне планування. Розробка маркетингових програм.
Рекомендована література: 
 1. Шелудько В.М.Фінансовий менеджмент / В.М.Шелудько. — К: Знання, 2013. — 221 с.
 2. Ярошевич Н. Б. Фінанси підприємств/ Н. Б.Ярошевич. — К.: Знання, 2012. — 145 с.
 3. Юрчишена Л.В. Фінансовий менеджмент/ Л.В.Юрчишена. — Вінниця: ВФЕУ, 2013. — 324 с.
 4. Гриньова В.М. Фінанси підприємств: [навч. посібник] / В.М. Гриньова, В.О. Коюда. — Київ: «Знання-Прес», 2004. — 414 с.
 5. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: [навч. посібник.] / О.О. Терещенко. — К.: КНЕУ, 2003. — 554 с.
 6. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. — К.: КНЕУ,2000. — 100 с.
 7. Диксон П.Р. Управление маркетингом. — М.: ЗАО «БИНОМ», 1998. — 560 с.
 8. Єрмошенко М.М. Маркетинговий менеджмент: Навчальний посібник. — К.: НАУ, 2001. — 204 с.
 9. Котлер Ф. Маркетинг. Менеджмент. / 10-е изд. /. — СПб.; М.; Харьков: ПИТЕР, 2000. — 752 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль (30%): самостійні роботи, індивідуальні завдання, усне опитування;
 • підсумковий контроль (70%): тестування (60%), усна відповідь (10%)
Мова навчання: 
українська