Маркетинг (заг)

Код модуля: 
МЛ-6
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 135(кредитів ЄКТС — 4,5); аудиторні години — 64 (лекції — 32, практ — 32)
Лектори: 
  • доц. Глинський Назар Юрійович,
  • доц. Карий Олег Ігорович,
  • доц. Чорнописька Наталія Вікторівна,
кафедра маркетингу та логістики
Результати навчання: 
  • знати сутність маркетингу, основні концепції, на яких будуються взаємовідносини виробника і споживача, основні складові маркетингового середовища та маркетингової інформаційної системи фірми, основні типи ринків, сутність та основні принципи їх сегментації, основні фактори, які впливають на поведінку покупця, особливості маркетингової товарної, цінової, збутової та комунікаційної політики підприємства, основні функції управління маркетинговою діяльністю;
  • уміти визначити сутність та основні напрями маркетингової діяльності підприємства, оцінити місткість ринку та сегментувати його, позиціювати товар на ринку, дослідити фактори, які впливають на прийняття рішення про закупівлю товару, розробити товарну, цінову, збутову та комунікаційну політику підприємства з урахуванням специфіки ринку, на якому воно функціонує.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне, самостійне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізит: Основи економічної теорії
  • кореквізити: Менеджмент
Зміст навчального модуля: 
Сутність маркетингу і його сучасна концепція, система і характеристики сучасного маркетингу, маркетингові дослідження, маркетингова товарна політика, маркетингова цінова політика, маркетингова політика комунікацій, маркетингова політика розподілу, організація та контроль маркетингової діяльності.
Рекомендована література: 
Балабанова Л.В.Маркетинг: Підручник. — 2-ге ви., перероб. І доп. — К.: Знання-Пресс, 2004. — 645 с. Гаркавенко С.С. Маркетинг. Підручник. К.: Лібра, 2007. — 712 с. Котлер Ф., Амстронг П., Сондерс Д., Вонг В. Основы маркетинга. Пер. с англ. — 2-е европ. изд. — М., СПб.; К.: Издательський дом «Вильямс», 2008. — 944 с. Мороз Л.А., Чухрай Н.І. Маркетинг/ За наук. ред. Мороз Л.А.: Підручник — Львів: НУ «Львівська політехніка» (Інформаційно-видавничий центр «ІНТЕЛЕКТ+» Інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів), 2009. — 244 с. Маркетинг: Підручник / В.Руделіус, О.М. Мороз Л.А., Глинський Н.Ю. та ін. : Ред.-упор. О.І. Сидоренко, П.С. Редько. — К.: Навчально-методичний центр «Консорціуму із удосконалення менеджмент-освіти в УКраїні», 2009. — 648 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування;
  • Підсумковий контроль: модульний контроль (70 % — по 35 % кожен модуль) та при необхідності екзаменаційний контроль (70 %).
Мова навчання: 
українська