Маркетинг інформаційних продуктів та послуг

Код модуля: 
СКІД_6028_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 60, аудиторних 32 (16 — лекцій, 16 — лабораторних занять), кредитів ECTS — 2.
Лектори: 
к. е. н., асистент Бобало Олена Юріївна
Результати навчання: 
В результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати: головні принципи діяльності маркетингових служб компаній, що займаються інформаційною діяльністю.
Підготований фахівець повинен вміти:
  • проводити аналізи маркетингового середовища,
  • створити організаційну структуру служби маркетингу,
  • проводити дослідження маркетингової інформації.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Психологія,
  • Інформаційний менеджмент.
Зміст навчального модуля: 
Введення в інформаційний маркетинг. Історія, концепції, суть, цілі, особливості, види, об’єкти та суб’єкти. Маркетинговесередовище. Дослідження маркетингової діяльності: методи, правила, проблеми. Маркетингові дослідження: планування, обробка, передавання, використання, контроль. Управління маркетинговою діяльністю: структури. Стратегії маркетингу. Виробнича політика: класифікація інформаційних продуктів, ЖЦП. Розподільча та рекламно-збутова політика. Сегментування ринку та позиціонування. Інтернет маркетинг. Особливості конкурентної боротьби. Ціноутворення та планування маркетингової діяльності.
Рекомендована література: 
  1. Єжова Л. Ф. Інформаційний маркетинг: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2002. — 560 с.
  2. Интернет-маркетинг на 100% / Под ред. С. Сухова. — СПб.: Питер, 2011. — 240 с.: ил.
  3. Основымаркетинга, Котлер Ф./ Пер. с англ./Общ. ред. и вступ. ст. Е. М. Пеньковой. — М. «Прогрес», 1990. — 736 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
  • Лабораторні роботи (70 балів), усне опитування.
  • Контрольний захід (30 балів).
Мова навчання: 
українська