Маркетинг готельно-туристичних послуг

Код модуля: 
МЛ
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3); аудиторні години — 48 (лекції — 32 год., практичні — 16 год.)
Лектори: 
доц. Балик У.О., кафедра маркетингу і логістики
Результати навчання: 
 • знати: особливості маркетингу готельно-туристичних послуг, принципи сегментації ринку готельно-туристичних послуг, сегментації клієнтів сервісної організації, умови конкуренції на ринку готельно-туристичних послуг, принципи формування цінової політики, організацію просування послуг на ринку.
 • вміти: розробити комплекс маркетингу готельно-туристичних послуг, визначити рівень конкурентоспроможності послуги, проаналізувати маркетингове середовище сервісної організації, розробити стандарт обслуговування споживачів готельно-туристичних послуг.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізит: маркетинг послуг;
 • кореквізити: стандартизація і сертифікація.
Зміст навчального модуля: 
Суть, зміст, основні поняття маркетингу в туризмі. Концепція маркетингу в туризмі. Маркетингові дослідження — основа визначення ринкових можливостей туристичного підприємства. Маркетингові дослідження туристичного продукту. Сегментація ринку готельно-туристичних послуг. Маркетингова цінова стратегія туристичного підприємства. Маркетингова комунікаційна стратегія туристичного підприємства. Особливості послуг в готелях. Фірмовий стиль туристичного підприємства. Маркетинг у різних галузях туризму. Маркетинг інформаційних послуг в туризмі. Стратегічний маркетинг послуг.
Рекомендована література: 
 1. Котлер Ф. Основи маркетинга. — М.: Прогресc, 1990.
 2. Ткаченко Л.В. Маркетинг послуг. Підручник. — Київ: Центр навчальної літератури, 2003. — 192 с.
 3. Пащук О.В. Маркетинг послуг: стратегічний підхід: Навчальний посібник. — К.: ВД «Професіонал», 2005. — 560 с.
 4. Крикавський Є.В., Чухрай Н.І. Промисловий маркетинг: Підручник. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001. — 336 с.
 5. Кулибанова В.В. Маркетинг: сервисная деятельность. — СПб.: Питер, 2000. — 240 с.
 6. Кристофер Лавлок. Маркетинг услуг: персонал, технологии, стратегии. — 4-е изд. — СПб.: Издательский дом «Вильямс», 2005. — 983 с.
 7. Вачевський М.В., Скотний В.Г. Маркетинг в сферах послуг: Навчальний посібник. — Київ: «Центр навчальної літератури», 2004. — 232 с.
 8. Пащук О.В. Маркетинг послуг: стратегічний підхід: Навчальний посібник. — К.: ВД «Професіонал», 2005. — 560 с.
 9. Вачевський М.В., Скотний В.Г. Маркетинг в сферах послуг: Навчальний посібник. — Київ: «Центр навчальної літератури», 2004. — 232 с.
 10. Чухрай Н.І. Логістичне обслуговування: Підручник. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006. — 292 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль (30%): розв’язування задач, усне опитування
 • підсумковий контроль (70%): модульний та семестровий контроль.
Мова навчання: 
українська