Маркетинг фінансових та промислових послуг

Код модуля: 
МЛ
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3); аудиторні години — 48 (лекції — 32 год., практичні — 16 год.)
Лектори: 
 • кандидат економічних наук, доцент Таранський І.П.,
 • практичні заняття проводить кандидат економічних наук, доцент Таранський І.П., кафедра маркетингу і логістики
Результати навчання: 
 • знати: суть і принципи побудови фінансових організацій та установ; потреби споживача та можливості їх задоволення на ринку фінансових та промислових послуг; класифікацію фінансових та промислових послуг.
 • уміти: використовувати теоретичні положення предмету курсу з метою підвищення ефективності маркетингової діяльності кредитної організації; провести аналіз маркетингової діяльності фінансово-кредитного організації; провести аналіз клієнтів на мікро- і макроекономічному рівні; орієнтуватися у виборі перспективних фінансових та промислових послуг і платоспроможності клієнтів; ухвалювати рішення про керівництво і контроль маркетинговою діяльністю у галузі надання фінансових та промислових послуг.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
 • маркетинг,
 • економіка і фінанси підприємства;
кореквізит: фінансовий менеджмент.
Зміст навчального модуля: 
Сутність, визначення та класифікація фінансових та промислових послуг. Маркетинг у сфері фінансових послуг. Маркетинг у сфері промислових послуг Маркетингова інформаційна система (МІС) і система маркетингових досліджень фінансово-кредитних організацій. Вивчення попиту і сегментація ринку. Державне регулювання на ринку фінансових та промислових послуг. Продуктова стратегія. Організаційні структури фінансово-кредитних організацій. Процес контролю маркетингових заходів.
Рекомендована література: 
 1. Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг. Закон України від 12.08.2001 р. № 9742. — Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?user=a&find=1&typ =21
 2. Ринок фінансових послуг[Текст]: Навч.посіб./Л.О. Омелянович, О.В.Ластовенко, О.В.Гладкова, М.Ю.Омелянович, М.В.Пирогова/ Мін-во освіти і науки України, Донец. Нац. Ун-т екноміки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, каф. фінансів.-Донецьк: [ ДонНУЕТ], 2011 — 252 с.
 3. Азарян Е.М., Баширов И.Х., Ветров Е.В., Савенко А.К. Маркетинг на финансовом рынке: Учебн. пособие для самост. подготовки к практич. занятиям для студентов спец. 8.050108 «Маркетинг» ф-та маркетинга, торговки и таможенного дела днен. и заочн. форм обучения / Азарян Е.М., Баширов И.Х.,Ветров Е.В., Савенко А.К. — Донецк: ООО «Юго-Восток, Лтд», 2007. — 165 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практична заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль (40%): розв‘язування задач, усне опитування, виконання контрольної роботи;
 • підсумковий контроль (60%, залік): семестровий контроль.
Мова навчання: 
українська