Маркетинг та товарознавство в біотехнології

Код модуля: 
ТБСФБ_6060_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60; аудиторні години — 32; в т.ч. лекції — 16 год., практичні заняття — 16 год.; кількість кредитів ЄКТС — 2
Лектори: 
доц. Баранович Д.Б.
Результати навчання: 
формування сучасного уявлення про можливість обгрунтованого використання маркетингової політики та стратегії управління асортиментом для отримання стійкого рівня прибутку
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
основи права, сучасне застосування біотехнологічних методів
Зміст навчального модуля: 
Основні поняття, функції, суб'єкти і цілі маркетингу. Модель маркетингової діяльності. Нормативно-правова база маркетингової діяльності в Україні. Маркетингова інформаційна система. Комплексне дослідження ринку. Маркетингова товарна, цінова, збутова та комунікаційна політика. Управління маркетинговою діяльністю. Предмет, цілі і завдання товарознавства. Основні поняття, класифікація, властивості і показники асортименту. Управління асортиментом. Товарознавча класифікація товарів. Кодування товарів. Штрихове кодування товарів.
Рекомендована література: 
  1. Закон України «Про стандартизацію» (Документ 2408-14, редакцiя вiд 11.01.2006).
  2. Закон України «Про Лікарські засоби» № 70/97-ВР від 14.02.97. ВВР, 1997, № 15, ст. 115. 3. Державна Фармакопея України / Державне підприємство «Науково-експертний фармакопейний центр» — 1-е вид. — Харків: РІРЕГ, 2001, — 556 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%) — контрольна і розрахункова роботи, усне опитування
  • Підсумковий контроль (70%) — диференційований залік
Мова навчання: 
українська