Маневрені режими теплових двигунів

Код модуля: 
ТТЕС
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4); аудиторні години — 48 (лекції — 32, практ.заняття — 16)
Лектори: 
старший викладач Галянчук І.Р.
Результати навчання: 
засвоїти:
 • Пускові режими роботи парових та газових турбін;
 • Режими зупинки парових та газових турбін;
 • Теплові процеси в протічній частині турбін під час маневрових режимів;
 • Оптимізацію режимів роботи турбін.
вміти:
 • Забезпечити оптимальний маневровий режим роботи парової чи газової турбіни і елементів її теплоенергетичної установки.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Теплові двигуни промислових підприємств.
 • Комбіновані енергоустановки промислових підприємств.
 • Режими роботи та експлуатації обертів теплоенергетики.
кореквізити:
 • Паливне та золожужелеве господарство промислових підприємств.
Зміст навчального модуля: 
Основи процесів пускових режимів парових та газових турбін: Фізичні основи процесів, що відбуваються при пуску турбін. Зміна стану турбіни в пускових режимах. Деформація і руйнування металу. Виникнення напружень в деталях турбін. Вібрація. Теплообмін. Пускові режими роботи парових та газових турбін з холодного стану: Загальні принципи організації пускових режимів. Підготовка турбіни до пуску. Поштовх роторів турбіни і підйом частоти обертання. Включення генератора в мережу і підйом навантаження. Пускові режими роботи парових та газових турбін із гарячого і неохолодженого станів: Особливості пускових режимів турбін з гарячого і неохолодженого станів. Підготовка до пуску. Поштовх роторів і вихід на номінальну частоту обертання. Включення генератора в електромережу і набір навантаження. Підхват потужності блоку. Особливі маневрові режими при пусках парових та газових турбін: Тривала робота турбіни на неробочому ході. Випробування системи регулювання і органів паророзподілу турбіни. Промивка проточної частини турбін вологою парою. Пуск турбоустановок при деяких відхиленнях режимного характеру та технологічного стану. Аварійні ситуації при маневрових режимах турбін і їх попередження: Жолоблення циліндрів парових турбін. Прогинання валів роторів парових турбін. Механічні пошкодження лопаткового апарату. Ерозія і корозія деталей парових турбін. Режим аварійної зупинки: Порушення в роботі системи забезпечення оливою. Погіршення вакууму при роботі турбіни. Зниження якості конденсату турбіни. Аварійні ситуації при експлуатації регенеративної системи. Режим роботи на зупиненій турбіні: Забезпечення чистоти конденсаторів. Покращення експлуатаційних характеристик устаткування. Зняття деяких характеристик САР. Планова зупинка. Зупинка з розхолодженням. Режими скидання навантажень: Типи режимів та їх особливості.
Рекомендована література: 
 1. Й.Мисак, В.Дворовенко, І.Галянчук, Пускові режими парових турбін енергоблоків ТЕС — Львів: НВФ «Українські технології», 2008. — 174 с.
 2. Мисак Й.С., Дворовенко В.М., Кравець Т.Ю. Зупинка парових турбін енергоблоків ТЕС. — Львів: НВФ «Українські технології», 2010. — 210 с.
 3. Паровые и газовые турбины. Под. ред. М.А. Костюка, В.В. Фролова, — М.: Электроатомиздат, 1985, — 352 с.
 4. А.Г. Костюк, А.Н. Шерстюк, Газотурбинные установки. — М.: Высш. школа, 1979, — 254 с.
 5. Література до практичних /семінарських/ занять.
 6. Турбіни теплових та атомних електростанцій. Методичні вказівки та контрольне завдання до практичних занять з курсу «Турбіни теплових та атомних електростанцій»./ Укл. Кравець Т.Ю., Мисак Й.С.. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка». 2003, — 12 с.
 7. Розрахунок міцності елементів (деталей) конструкцій парових турбін. Методичні вказівки до циклу лабораторних робіт з курсу «Турбіни теплових та атомних електростанцій»./ Укл. Гончаренко В.Н. — Львів: Видавництво Державного університету «Львівська політехніка». 1999, — 26 с.
 8. Випробування парових турбін. Методичні вказівки до циклу лабораторних робіт з курсу «Турбіни теплових та атомних електростанцій»./ Укл. Галянчук І.Р., Кравець Т.Ю. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка». 2008, — 24 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): письмові звіти з розрахункових робіт, усне опитування
 • Підсумковий контроль (70%): іспит, контрольні заходи.
Мова навчання: 
українська