Мала гідроенергетика

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 90 год., лекції — 32 год., практичні заняття — 16 год., 3 кредити ECTS.
Лектори: 
к. т. н., доцент Попадюк І. Ю.
Результати навчання: 
Формування у майбутніх фахівців умінь і знань в області сучасного стану в області гідроенергетики, зокрема з питань енергетичного потенціалу та використання енергії малих річок, особливостей розрахунку та експлуатації малих ГЕС, особливостей економічних та соціальних аспектів експлуатації малих ГЕС.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Хімія,
 • Фізика,
 • Вища математика,
 • Геологія та гідрогеологія,
 • Інженерна геодезія,
 • Технічна механіка рідини та газу,
 • Будівельне матеріалознавство,
 • Архітектура та будівельні конструкції,
 • Механіка ґрунтів,
 • Основи та фундаменти,
 • Гідротехнічні споруди,
 • Гідравліка відкритих русел.
Зміст навчального модуля: 
Класифікація малих ГЕС. Термінологія. Перелік нормативних документів при проектуванні та експлуатації малих ГЕС. Оцінка та сучасний стан гідроенергетичних ресурсів малих річок регіонів України та світовий досвід їх використання. Схеми створення напору. Склад та компонування споруд гідровузлів на малих водостоках. Гідротехнічні споруди малих ГЕС. Напір в агрегатному блоці ГЕС. Проектування відвідного русла ГЕС. Розрахунок пропускної здатності напірних водоскидів. Розрахунок основних параметрів насосних агрегатів. Основне та допоміжне обладнання малих ГЕС.
Рекомендована література: 
 1. Лутаєв В. В., Сунічук С. В. Гідроелектростанції. Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни. — Рівне: НУВГП, 2008. — 138 с.
 2. Гидроэлектрические станции / Под ред. В. Я. Карелина, Г. И. Кривченко. — М.: Энергоатомиздат, 1987. — 464 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль — 30 балів; контрольний захід — 20 балів, КР — 50 балів.
 • Поточний контроль: практичні заняття — 30 балів.
 • Підсумковий контроль: залік.
Мова навчання: 
українська