Мала архітектурна форма

Код модуля: 
ДОА_6096_С01
Тип модуля: 
Обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 108 год., (кредитів ЄКТС — 3); аудиторних — 32 год.
Лектори: 
проф. Петришин Г.П.
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати основні етапи й закономірності проектування малих архітектурних форм різних ступенів складності;
  • знати основні чинники, що впливають на образне рішення малих архітектурних форм;
  • вміти самостійно аналізувати передпроектну ситуацію, робити узагальнюючі висновки та розробляти проектну документацію.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • проектування;
  • історія мистецтва і архітектури;
  • історія дизайну;
  • скульптура
Зміст навчального модуля: 
Методика композиційного, функціонального й структурно-конструктивного аналізу аналогів і прототипів; методика проведення маркетингових досліджень; закономірності й етапи проектних робіт; оформлення проектної документації (виконання графічної й макетної частин проекту, оформлення пояснюючої записки).
Рекомендована література: 
  1. Божко Ю. Г. Основы архитектоники и комбинаторики формообразования : навч. пос. / Ю. Г. Божко. — Х. : Вища школа, 1984. — 184 c. : ил.
  2. Архитектурная бионика / Ю.С. Лебедев — М.: Стройиздат, 1990. — 269 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
Залік диференційований
Мова навчання: 
українська