Макрофінансовий аналіз

Код модуля: 
ФІН_8
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 год, аудиторні години — 64 (лекції — 32, лабораторні — 32)
Лектори: 
к.е.н., доц. Скоропад І.С.
Результати навчання: 
знати:
 • сутність, зміст, функції, елементи державного бюджету;
 • структуру бюджетного процесу;
 • принципи, методи, етапи бюджетного планування, прогнозування та моніторингу;
вміти:
 • працювати з фінансовою інформацією;
 • використовувати методи бюджетного планування в процесі прогнозування дохідної і видаткової частини бюджету;
 • виконувати роботу зі складання звітності про виконання бюджету та аналізувати її.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Макроекономіка
 • Державне регулювання економіки
 • Фінанси
 • Бюджетна система
 • Інформаційні технології у фінансах
Зміст навчального модуля: 
 • Бюджетна політика як складова макроекономічної політики держави.
 • Оцінка та регулювання рівня фінансової безпеки держави.
 • Бюджетне прогнозування.
 • Бюджетне планування.
 • Бюджетний механізм.
 • Бюджетний моніторинг.
 • Політика державних видатків.
Рекомендована література: 
 1. Бюджетний кодекс України. Алєксєєв І.В. Бюджетна система: Навч. Посіб. — К.: Хай-Тек Прес, 2007. — 376 с.
 2. Куценко Т.Ф. Бюджетно — податкова політика: Навч.-метод посіб. — К.: КНЕУ, 2002, — 256 с.
 3. Журнали: Фінанси України, Економіка України, Кореспондент.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль — 30%, лабораторні роботи — 20%;
 • контрольний захід — 50%.
Мова навчання: 
українська
Спеціалізація: 
Управління державними фінансами