Макроекономіка

Код модуля: 
ТПЕ_6048_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 60, кредитів ЄКТС — 2, аудиторні години — 32 (лекції- 16, практичні — 16), сам. робота — 28.
Лектори: 
к. е. н., доцент Саталкін С. С.
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати причинно-наслідковий механізм функціонування та розвитку національної економіки;
 • знати, як держава методами економічної політики може впливати на стан економіки в цілому, зокрема на рівень зайнятості, безробіття, ціни;
 • уміти самостійно аналізувати економічні процеси, що відбуваються в країні.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Пререквізит: Основи економічної теорії.
Зміст навчального модуля: 
 • Вимір обсягу національного виробництва і доходу;
 • Циклічні коливання в економіці, безробіття та інфляція;
 • Макроекономічні моделі;
 • Фіскальна політика;
 • Гроші, банківська система і монетарна політика;
 • Міжнародні аспекти макроекономіки і світове господарство;
 • Економічне зростання.
Рекомендована література: 
 1. Кембелл Р. Макконнелл, Стенлі Брю. Макроекономіка. Львів, Просвіта, 1997.
 2. Панчишин С. Макроекономіка. К., «Лебідь», 2001.
 3. Савченко А. Г. Макроекономіка. К., КНЕУ, 2007.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 1. Поточний контроль на практичних заняттях (60 %).
 2. Підсумковий контроль (40 %, залік).
Мова навчання: 
українська