Магістерська дипломна робота

Код модуля: 
МЛ
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 315 (кредитів ЄКТС — 10,5)
Лектори: 
викладачі кафедри, кафедра маркетингу і логістики
Результати навчання: 
 • знати: напрями маркетингової діяльності суб’єктів господарювання різних управлінських рівнів, головні методологічні і практичні положення здійснення маркетингової діяльності суб’єктами ринку на різних товарних ринках та їх сегментах; сучасний методичний інструментарій, зокрема, формалізації причинно-наслідкових зв’язків на підставі економіко-математичного моделювання, кареляційно-регресійного, фактичного, кластерного, дисперсійного аналізу та інших методів аналітичного дослідження та прогнозування.
 • вміти: самостійно виявляти маркетингові проблеми, проводити їх структуризацію і розв’язувати складні здачі, що вимагають глибокого осмислення теоретичних основ фахових дисциплін; ефективно застосовувати маркетингові інструменти при дослідженні різних маркетингових ситуацій; організувати систему маркетингової діяльності на підприємстві направлену на підвищення конкурентоспроможності підприємства і його ринкової вартості; широко застосовувати прогресивні комп’ютерні технології оброблення маркетингової інформації та пакетів прикладних програм.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
 • стратегічний маркетинг,
 • рекламний менеджмент,
 • маркетинговий менеджмент,
 • товарна політика,
 • маркетингове ціноутворення,
 • практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи;
кореквізити:
 • захист магістерської кваліфікаційної роботи.
Зміст навчального модуля: 
Вступ. Теоретична частина. Аналітична частина. Дослідницька частина. Практична частина. Спеціальна частина. Висновки. Список використаних джерел.
Рекомендована література: 
 1. Мороз Л.А. Маркетинг: Підручник / Л.А. Мороз, Н.І. Чухрай; за ред. Л.А. Мороз. — 5-те вид., онов. — Львів: Бухгалтерський центр «Ажур», 2010. — 232 с.
 2. Крикавський Є.В. Маркетингова політика розподілу: Навч. посібник / Є.В. Крикавський, Н.С. Косар, А. Чубала.- Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. — 232 с.
 3. Маркетингова товарна політика: Навч. посібник / Є.Крикавський , І. Дейнега, О. Дейнега, Р. Патора. — 2-ге вид. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009 — 278 с.
 4. Крикавський Є.В. Стратегічний маркетинг: Навч. посібник / Є.В. Крикавський, Л.І. Третьякова, Н.С. Косар. — 2-ге вид. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»
Форми та методи навчання: 
самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • підсумковий контроль: 100%.
Мова навчання: 
українська