Ливарне виробництво (Курсова робота)

Код модуля: 
ІМПФ_6051_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальний обсяг ― 60 год. (кредитів ЄКТС ― 1,5)
Лектори: 
канд. техн. наук доцент Кузін Олег Анатолійович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати основні фізико-хімічні закономірності кристалізації, формування структури і властивостей чорних і кольорових металів та їх сплавів; ливарні властивості сплавів та методи їх визначення; обладнання, що використовується для виплавки ливарних сплавів; призначення, переваги і область застосування різних методів отримання литих заготовок в залежності від ливарних властивостей сплавів; вимоги до технологічності литих деталей, причини появи різних видів браку при литві і способи їх усунення; матеріали оснащення і інструмент, що використовується для виготовлення разових і багаторазових форм
  • уміти проводити вибір технологічних процесів отримання виливок з врахуванням властивостей матеріалу заготовок; розробляти оптимальні технологічні процеси виготовлення литих заготовок без ливарних дефектів із заданою структурою і комплексом властивостей; керувати структурю при тверднінні і охолодженні
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізит: фізика, хімія, креслення, нарисна геометрія, технологія виробництва матеріалів.
  • кореквізит: матеріалознавство,нагрівні пристрої, термічна обробка металів
Зміст навчального модуля: 
Проектування виливків для виготовлення у разових ливарних формах. Основи інженерних розрахунків моделей, живильників, ливників, випорів, доданків. Вибір шихтових матеріалів. Методи розрахунків шихти при виплавленні сплавів в різних металургійних агрегатах.. Металургійні печі. Ливарне оснащення. Ливарні конвеєри. Технологія лиття. Основи проектування литих заготовок.
Рекомендована література: 
  1. Під ред. Сологуба М. А. «Технологія конструкційних матеріалів», Київ, «Вища школа», 2002.―374 с.
  2. Кузін О. А., Яцюк Р. А. «Металознавство та термічна обробка металів», Київ, «Основа», 2005. ―367 с.
  3. Дальський А. А., Арутюнова Н. А., Барсукова Т. М. Технология конструктционных материалов / Под ред. А. А. Дальского 2-е изд. ―М.: Машиностроение , 1985. ―448 с.
  4. Литейное производство" под ред. А.М. Михайлова, М., Металлургия. 1989. 272 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
підсумковий контроль: захист курсової роботи; (100 %), диференційований залік
Мова навчання: 
українська