Логістика кризових ситуацій

Код модуля: 
МЛ
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60 год. (кредитів ЕCTS — 2); аудиторні години — 32 (лекції — 16, практичні — 16)
Лектори: 
 • доктор економічних наук професор Крикавський Є.В.,
 • кандидат економічних наук, асистент Наконечна Т.В.,
 • практичні заняття проводить кандидат економічних наук, асистент Наконечна Т.В., кафедра маркетингу та логістики
Результати навчання: 
 • знати: принципи логістичного управління в кризових ситуаціях; принципи організованості логістичного забезпечення кризових ситуацій; критерії оптимізації логістичних дій у кризових ситуаціях; стандарти обслуговування та критерії якості логістичних послуг у кризових ситуаціях;
 • вміти:отримані теоретичні знання використовувати для розв’язання конкретних практичних завдань логістики в кризових ситуацій; планувати та організовувати постачання товарів (послуг) «точно в термін» споживачам під час кризових ситуацій; планувати та контролювати термін виконання замовлення у кризових ситуаціях; оцінювати якість логістичного обслуговування та розробляти стандарти обслуговування у кризових ситуаціях.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
 • логістика,
 • функціональна логістика,
 • логістичне обслуговування
кореквізит:
 • проектування логістичних систем
Зміст навчального модуля: 
 1. Нормативне забезпечення кризових ситуацій:
  • Понятійний апарат і основні визначення логістики кризових ситуацій.
  • Роль, місце і функції держави в регулюванні кризових ситуацій.
  • Аналітична основа державного регулювання кризових ситуацій.
  • Види державного регулювання кризових ситуацій.
  • Теоретичні засади управління кризами у суспільному розвитку.
 2. Теоретичні та методичні підходи до логістики кризових ситуацій:
  • Поняття та концептуальні основи логістики кризових ситуацій.
  • Завдання логістики кризових ситуацій.
  • Основні логістичні підходи у кризових ситуаціях.
 3. Логістичне управління кризовими ситуаціями.
  • Логістичні методи системного аналізу і моделювання кризових ситуацій.
  • Логістичні методи управління кризовими ситуаціями.
  • Раціональні аспекти управління логістикою кризових ситуацій.
 4. Логістичне забезпечення у кризових ситуаціях
  • Цілі і задачі логістичного забезпечення у кризових ситуаціях.
  • Раціональні рішення в управлінні закупівлями у кризових ситуаціях.
 5. Особливості формування складської логістики в кризових ситуаціях.
  • Основні функції і задачі складської логістики в кризових ситуаціях.
  • Проблеми ефективного функціонування складу.
  • Формування вантажних одиниць в умовах кризових ситуацій.
  • Системи зберігання товарів на складі в кризових ситуаціях.
 6. Управління запасами у кризових ситуаціях
  • Рівень запасів в кризових ситуаціях. Концепції управління запасами в кризових ситуаціях.
  • Структура витрат пов’язаних з управлінням запасами в кризових ситуаціях.
  • Ризики створення і підтримки запасів у кризових ситуаціях.
  • Визначення дефіциту запасів в кризових ситуаціях.
 7. Особливості транспортної логістики в кризових ситуаціях.
  • Порівняльні логістичні характеристики різних видів транспорту.
  • Альтернативи транспортування і критерії вибору логістичних (транспортних) посередників.
 8. Стратегії логістичного обслуговування населення в кризових ситуаціях.
  • Поняття стратегії обслуговування населення в кризових ситуаціях.
  • Стандарти та елементи обслуговування населення в кризових ситуаціях.
  • Види та типи послуг в кризових ситуаціях.
 9. Фінансові аспекти логістики кризових ситуацій.
  • Джерела фінансування.
  • Утримання стратегічних резервів.
Рекомендована література: 
 1. Закони України «Про оборону України», «Про Збройні Сили України», «Про державне оборонне замовлення», «Про основи національної безпеки України», «Про організацію оборонного планування».
 2. Закон України «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру».
 3. Крикавський Євген. Логістичне управління. Підручник. — Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2005. — 684 с.
 4. Крикавський Є. Логістика. Основи теорії: Підручник — 2-е вид., доп. і переробл. — / Є. Крикавський. — Львів : НУ «Львівська політехніка», «Інтелект-Захід», 2006. — 456 с.
 5. Крикавський Є. Логістика. Основи теорії: Підручник / Є. Крикавський. — Львів : НУ «Львівська політехніка», «Інтелект-Захід», 2004. — 416 с.
 6. Чухрай Н.І. Логістичне обслуговування: Підручник / Н.І. Чухрай — Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2006 — 284 с.
 7. Якубовський О.П. Управління ризиками та кризами / Якубовський О.П., Пахомова Т.І., Драгомирецька Н.М // (опорний конспект дистанційного курсу навчальної дисципліни): Навчальний посібник. — К.: Центр дистанційного навчання НАДУ при Президентові України, 2005. — 68 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30 %): розв’язування задач, усне опитування
 • Підсумковий контроль (70%, залік): семестровий контроль.
Мова навчання: 
українська