Логістика електронної комерції

Код модуля: 
МЛ
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 год. (кредитів ЕCTS — 4); аудиторні години — 64 (лекції — 32, практичні — 32)
Лектори: 
к.е.н., асистент Фігун Н.В., кафедра маркетингу і логістики
Результати навчання: 
знати:
 • організація доставки товарів, придбаних у віртуальному магазині, види і структура електронних торговельних майданчиків, логістичні послуги в електронній комерції.
уміти:
 • визначати оптимальні маршрути доставки вантажу замовнику, планувати час, оптимальний транспорт, тару, варіант оплати та повернення вантажу;
 • здійснювати планування та управління зворотною логістикою;
 • забезпечити оптимальний для виробника та споживача рівень витрат, сформувати ефективну систему логістичного обслуговування.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
 • логістика,
 • логістичне обслуговування;
кореквізит:
 • оптимізація логістичних рішень.
Зміст навчального модуля: 
Організація і технологія роботи Internet-магазину. Поняття Internet-магазину та особливості його функціонування. Організація обслуговування покупців у віртуальних магазинах. Характеристика методів розрахунку за придбаний товар. Організація доставки товарів, придбаних у віртуальному магазині. Організація продажу товарів через іnternet-аукціони.
Рекомендована література: 
 1. Афанасьев М. Электронная коммерция / Афанасьев М., Мясни-кова Л. // РИСК. — 2006. — № 3. — С. 52-59.
 2. Електронна комерція: навч. посібник / [Береза А. М., Козак І. А., Левченко Ф. А. та ін.]. — К.: КНЕУ, 2002. — 326 с.
 3. Йордон Э. Управление сложными Интернет-проектами / Э.Йордон — М.: ЛОРИ, 2003. — 344 с.
 4. Мурашова С. В. Виртуальная торговля: научное издание / Мурашова С. В. — СПб.: Изд-во СПбТЭИ, 2006 — 122 с.
 5. Паршенцев А. А. Проблемы и перспективы развития электронных магазинов / Паршенцев А. А. // Маркетинг в России и за рубежом. — 2000. — № 3. — С. 85.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль (20 %): розв’язування задач, усне опитування;
 • підсумковий контроль (80%, екзамен): модульний і семестровий контроль.
Мова навчання: 
українська