Логістичний контролінг

Код модуля: 
МЛ
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 год. (кредитів ECTS — 4); аудиторні години — 64 (лекції — 32, практичні — 32)
Лектори: 
 • д.е.н., проф. Крикавський Є.В.,
 • практичні заняття проводить асистент Кобилюх О.Я., кафедра маркетингу та логістики
Результати навчання: 
 • знати: зміст, завдання та організацію логістичного контролінгу на підприємстві; системи планування та бюджетування на підприємстві, методичний інструментарій оперативного контролінгу, контролінг інвестиційних проектів.
 • уміти: організовувати систему логістичного контролінгу на підприємстві, проводити необхідні фінансово-економічні розрахунки, застосовувати сучасні методи досліджень, робити обґрунтовані висновки і приймати поточні та стратегічні управлінські рішення.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
 • економіка та фінанси підприємств,
 • бухгалтерський облік,
 • логістика;
кореквізит:
 • фінансові потоки в логістичних системах,
 • економічний аналіз.
Зміст навчального модуля: 
Контролінг та логістичний контролінг: сутність, функції, види та основні завдання. Характеристика об’єктів логістичного контролінгу Організація управлінського обліку в системі контролінгу Система планування та бюджетування на підприємстві. Методичний інструментарій оперативного контролінгу. Експертна діагностика фінансово-господарського стану підприємства. Контролінг інвестиційних проектів Організаційно-методичні основи формування та функціонування системи логістичного контролінгу на підприємстві. Логістичний контролінг у системі прийняття управлінських рішень.
Рекомендована література: 
 1. Бланк И. А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. — К.: Ника-Центр, 2001.
 2. Голов С.Ф. Управлінський облік: Підручник. — К: Лібра, 2006.
 3. Кіндрацька Г.І., Білик М.С., Загородній А.Г. Економічний аналіз: теорія і практика: Підручник / За ред. А.Г. Загороднього. — Львів: «Магнолія Плюс», 2006.
 4. Крикавський Євген. Логістика. Для економістів: Підручник. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004.
 5. Крикавський Є.В. Логістичне управління: Підручник. — Львів: НУ «Львівська політехніка», 2005. — 684 с.
 6. Петренко С.Н. Контроллинг: Учебное пособие. — К.: Ника-Центр, Эльга, 2004.
 7. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посібник. — К.: Знання, 2004.
 8. Фольмут Х.Й. Инструменты контроллинга от А до Я: Пер. с нем./ Под ред. М.Л. Лукашевича и Е.Н. Тихоненковой. — М.: Финансы и статистика, 1998.
 9. Хан Д. Планирование и контроль: концепция контроллинга: Пер. с нем./Под ред. А.А. Туркача, Л.Г. Головача, М.Л. Лукашевича. — М.: Финансы и статистика, 1997.
 10. Уотерс Д. Логистика. Управление цепью поставок. — М.: Юнити-Дана, 2003. — 502 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль (40%): розв’язання задач, усне опитування, розрахункова робота
 • підсумковий контроль (60%, іспит)
Мова навчання: 
українська, російська