Логістичні послуги

Код модуля: 
МЛ
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 год. (кредитів ЕCTS — 4); аудиторні години — 64 (лекції — 32, практичні — 32)
Лектори: 
 • кандидат економічних наук, асистент Фігун Н.В.,
 • практичні заняття проводить к.е.н., асистент Фігун Н.В., кафедра маркетингу та логістики
Результати навчання: 
 • знати: сутність логістичних послуг і їх роль в економічному і соціальному розвитку суспільства; способи, методи, форми організації виробництва та реалізації послуг у ринковому середовищі.
 • уміти: вміти здійснювати організацію, управління, раціоналізацію, диверсифікацію процесів реалізації послуг; визначати вимоги споживачів до товарів і послуг; застосовувати інструментарій і методи аналізу процесів організації та управління діяльністю у сфері обслуговування, оцінки і оптимізації її основних параметрів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
 • логістика,
 • логістичне обслуговування
кореквізит:
 • фінансовий менеджмент
Зміст навчального модуля: 
Економічна сутність та особливості послуг як товару. Класифікація і загальна характеристика послуг. Планування діяльності сервісного підприємства. Управлінський контроль сервісного підприємства. Організація та види логістичних послуг. Організація комунікаційних процесів у сфері обслуговування. Інформаційні системи планування ресурсів і управління підприємством. Основи логістики транспортно-експедиторських послуг. Оцінка ефективності систем масового обслуговування та їх оптимізація. Аутсорсинг у виробництві і сфері послуг.
Рекомендована література: 
 1. Крикавський C.B. Логістика: компендіум і практикум : навч. посіб. / C.B. Крикавський, Н.І. Чухрай, Н.В. Чорнописька. — К.: Кондор, 2006. — 340 с.
 2. Usługi logistyczne, praca zbiorowa pod red. W. Rydzkowskiego, ILiM, Poznań 2004.
 3. Fechner I., Centra logistyczne. Cel — realizacja — przyszłość. ILiM, Poznań 2004.
 4. Кристофер М. Логистика и управление цепочками поставок / М. Кристофер ; под общ. ред. B.C. Лукинского. — СПб.: Питер, 2004. — 316 с.
 5. Ciesielski M. Rynek usług logistycznych / Ciesielski M. — Difin, Warszawa, 2005.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (20 %): розв’язування задач, усне опитування
 • Підсумковий контроль (80%, екзамен): модульний і семестровий контроль.
Мова навчання: 
українська