Логістичне консультування

Код модуля: 
МЛ
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60 (кредитів ЄКТС — 2); аудиторні години — 32 (лекції — 16, практичні — 16)
Лектори: 
к.е.н., доц. Карий Олег Ігорович, кафедра маркетингу та логістики
Результати навчання: 
уміти:
 • розробляти стратегію і тактику логістичної діяльності;
 • проводити наукові дослідження логістичних систем і процесів;
 • використовувати методи та інноваційні технології передачі знань.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Логістика,
 • Основи теорії систем і системного аналізу,
 • Функціональна логістика,
 • Логістичне обслуговування.
кореквізити:
 • інформаційні системи і технології в логістиці,
 • проектування логістичних систем.
Зміст навчального модуля: 
Інститут консультування та ринок консалтингових послуг; поняття та сутність логістичного консультування; вартісні та оціночні аспекти консультування; налагодження співпраці консультанта із замовником та замовника з консультантом; концептуальні основи та специфіка наукового дослідження в логістиці; оформлення результатів наукових досліджень та їх впровадження у практику логістичного консультування; процес навчання та його психолого-педагогічні основи в логістичному консультуванні; методи та інноваційні технології навчання; професійна майстерність консультанта: теорія і практика.
Рекомендована література: 
 1. Верба В.А. Організація консалтингової діяльності. Навч. посібник / Верба В.А., Решетняк Т.І. — К.: КНЕУ, 2000. — 244 с.
 2. Драйден Г., Революція в навчанні / Драйден Г., Вос. Дж. — Львів: Літопис, 2005. — 54 2с.
 3. Економіка логістичних систем: монографія / [Васелевський М., Білик І., Дейнега О. і ін. : за наук. ред. Є. Крикавського і С. Кубіва]. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008. — 596 с.
 4. Коростельов В. А. Управлінське консультування: Навч. посіб. / Коростельов В. А. — К.: МАУП, 2003. — 104 с.
 5. Корпоративная логистика. 300 ответов на вопросы профессионалов / Под. Общ. и научн. редакцией проф. В.И.Сергеева. — М.: ИНФРА-М, 2005. — 976 с.
 6. Крикавський Є. Логістичне управління: Підручник Крикавський Є. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005. — 684 с.
 7. Мистецтво бути викладачем: Практ. посіб./ А.Брінклі, Б.Десантс, М.Флемм та ін.: За ред. О.І.Сидоренка. — К: Навчально-методичний центр «Консорціум із удосконалення менеджмент освіти в Україні», 2003. — 144 с.
 8. Професійний тренер, професійне навчання. — Варшава: 2001.
 9. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к личности: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений Смирнов С.Д. — М.: Издательский центр «Академия», 2001. — 304 с.
 10. Современная логистика / [Джонсон Дж. С., Вуд Д.Ф., Вордлоу Д.Л., і ін. : пер. с англ. под ред. Н.А. Коржа]. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. — 624 с.
 11. Чухрай Н. Формування ланцюга поставок: питання теорії та практики. Монографія / Чухрай Н., Гірна О. — Львів: «Інтелект-Захід», 2007. — 232с.
 12. Чухрай Н. Логістичне обслуговування: Підручник. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006. — 292 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (50%): робота на практичних заняттях, комплексна контрольна робота, усне опитування.
 • Підсумковий контроль (50%, диференційований залік): тестування (40%), PowerPoint-презентація (10%)
Мова навчання: 
українська