Логістика автомобільного транспорту

Код модуля: 
ЕРАТ_6067_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин − 108 (кредитів ЄКТС − 3); авдиторні години − 48 (лекції − 32; практичні − 16)
Лектори: 
ст. викл. Нікіпчук Сергій Вячеславович
Результати навчання: 
 • знати: основні поняття логістики, об’єкти логістичного керування, операції та функції логістики; роль логістики та місце логістичного менеджменту на автомобільному транспорті; основні логістичні концепції та системи; методологію логістики; сучасні автоматизовані інформаційні системи, що використовуються при організації та управлінні матеріальними потоками із безпосередньою участю автомобільного транспорту;
 • вміти: застосовувати принципи логістики до всіх ланок виробничо-транспортного процесу; вирішувати основні задачі, що пов’язані із організацією вантажних, пасажирських перевезень, шляхом прийняття логістичних рішень, з використанням сучасних технічних та інформаційних засобів; застосовувати системний підхід, методи теорії оптимізації, керування запасами, прийняття рішень, для аналізу та проектування логістичних систем.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
преквізити:
 • вступ до технологічних процесів на автомобільному транспорті,
кореквізити:
 • організація автомобільних перевезень.
Зміст навчального модуля: 
Понятійний апарат логістики. Об’єкти логістичного керування. Методологічні принципи логістики. Наукова основа логістики. Запаси в логістиці. Функції логістики автомобільного транспорту. Поняття про логістичні системи та їх елементи. Склади в логістиці. Основні логістичні концепції та системи. Автоматизовані інформаційні системи, що використовуються при керуванні матеріальними потоками з безпосередньою участю автомобільного транспорту. Принципи логістики та вантажні і пасажирські перевезення. Сумісна робота різних видів транспорту. Обслуговування у логістиці. Критерії якості логістичного обслуговування на автомобільному транспорті. Організація та математичні моделі логістичного керування.
Рекомендована література: 
 1. Смирнов І. Г., Костирева Т. В. Транспортна логістика: Навч. пос. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 224 с.
 2. Пономарьова Ю. В. Логістика: Навчальний посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2003. — 192 с.
 3. Кальченко А.Г. Основи логістики: Навчальний посібник. — К.: Товариство "Знання«,КОО, 1999. — 135 с.
 4. Крикавський Є., Гринів Н., Тарнавський І. Логістика та розвиток організації. — Львів: Державний університет «Львівська політехніка», 1999. — 148 с.
 5. Основы логистики: Учеб. пособие/ Под ред. Л.Б.Миротина и В.И.Сергеева. — М.: ИНФРА-М, 1999. — 200 с.
 6. Транспортная логистика: Ученик для транспортных вузов/ Под общей редакцией Л. Б. Миротина. — М.: Издательство «Экзамен», 2003. — 512 с.
 7. Логистика автомобильного транспорта: концепция, методы, модели / Лукинский В. С. — М., 2002. — 280 с.
 8. Гаджинский А.М. Основы логистики: Учеб. Пособие. — М.: ИВЦ «Маркетинг», 1996. — 124 с.
 9. Джонс С. Джонсон, Дональд Ф. Вуд, Дениел Л. Вердлоу, Поль Р. Мерфи-мл. Современная логистика, 7-е изд.:пер. с англ. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. — 624 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні роботи, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль (20%): задачі для практичних занять; розрахунково-графічні роботи.
 • підсумковий контроль (80%, іспит): контрольні тести.
Мова навчання: 
українська