Логістичні процеси та системи

Код модуля: 
МАМ_8017_С02
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4), аудиторні години — 64 (лекції — 48, прак. робота — 16), сам. робота — 56 год.
Лектори: 
к. т. н., доцент Боровець Володимир Михайлович
Результати навчання: 
 • Знати сучасні методи проектування і форми організації функціонування логістичних систем на макро-, мезо- та мікрорівнях;
 • знати закономірності проектування та перепроектування логістичної системи підприємства;
 • знати методи оптимізації параметрів логістичних систем та впровадження проектних рішень;
 • вміти визначати структуру логістичної системи згідно з ситуацією, що склалася на ринку;
 • вміти формулювати технологічні цілі і завдання підсистем логістичної системи;
 • вміти гармонізувати потужності виробничих об’єктів логістичної системи;
 • вміти застосовувати проектний підхід до формування та розвитку логістичної системи підприємства.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Попередні:
 • Інформаційні пристрої робототехнічних систем.
 • Проектування підйомно-транспортних систем і обладнання.
 • Підприємство та менеджмент.
Зміст навчального модуля: 
Поняття і суть логістики. Мета, завдання та функції логістики. Види логістики. Матеріальні потоки і логістичні операції. Логістичні схеми і ланцюги. Закупівельна логістика. Вибір постачальника. Виробнича логістика. Логістичний інжиніринг. Розподільча логістика. Логістичні посередники у каналах розподілу. Транспортна логістика. Інформаційні потоки у логістиці. Логістика запасів. Логістична організація складських процесів. Логістичний сервіс. Типи конвеєрів і їх технологічне призначення. Маніпуляційні системи в транспортній логістиці та приклади їх застосування. Елеватори.
Рекомендована література: 
 1. Крикавський Є.В., Чорнописька Н. В. Логістичні системи. Навчальний посібник. — Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2009. — 260с.
 2. Крикавський Є.В., Чухрай Н.І., Чорнописька Н. В. Логістика: компендіум і практикум. Навчальний посібник. — К., Кондор, 2006. — 340 с.
 3. Сток Дж. Р., Ламберт Д. М. Стратегическое управление логистикой: Пер. с 4-го англ. изд. — М.: Инфра-М, 2005, XXXII. — 797 с.
 4. Чухрай Н., Гірна О. Формування ланцюга поставок: питання теорії та практики. Монографія. — Львів: «Інтелект-Захід», 2007. — 232 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль ( 30 %, виконання розрахунково-графічної роботи).
 • Підсумковий контроль ( 70 %, іспит).
Мова навчання: 
українська