Логіка наукового дослідження

Код модуля: 
СР_6042_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 60, кредитів ЄКТС — 2, аудиторні години — 32 (лекції — 16 год., практичні заняття — 16 год.).
Лектори: 
асистент Сметаніна О. О.
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати основні методи наукового пізнання;
 • знати основні методологічні підходи до написання наукових робіт (курсової роботи тощо);
 • знати особливості формування складових курсової роботи (зміст, вступ, основна частина (розділи), висновки, список використаної літератури та джерел, висновки, додатки);
 • знати вимоги до оформлення курсової роботи;
 • уміти проводити збір матеріалів та робити огляд літератури;
 • уміти представляти результати проведеного дослідження.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Пререквізити: «Теоретична соціологія», «Сучасні соціологічні теорії», «Методи збору соціологічної інформації частини 1, 2».
Зміст навчального модуля: 
Основні методи наукового пізнання; методи наукових досліджень; методика збору даних; виклад, стиль, особливості наукової мови; етапи дослідження; структурні елементи курсової роботи (зміст, вступ, основна частина (розділи), висновки, список використаної літератури та джерел, висновки, додатки); організація написання курсової роботи; публічний виступ: елементи, оцінювання успішності.
Рекомендована література: 
 1. Вербець В. В. Методологія та методика соціологічних досліджень. — К.: Острого, 2001. — 150 с.
 2. Логика социологического исследования. — М.: Наука, 1987.
 3. Шейко В. М., Кушнаренко Н. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності. — К.: Знання-Прес, 2002. — 295 с.
 4. Ядов В. А. Социологическое исследование: методология, программа, метод. — М.: Наука, 1987. — 248 с.
 5. Піча В. М., Вовканич С. Й., Маковецький В. М. Як підготувати, провести та узагальнити результати соціологічних досліджень. — Львів, 1996. — 34 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40%): усне опитування (презентація курсової роботи).
 • Підсумковий контроль (60 %, залік): контрольне завдання (60%).
Мова навчання: 
українська